Pa Rete Tann pou Kòmanse Netwaye, Fè Reparasyon

Release Date:
October 3, 2023

Moun ki ap viv nan yon kay ki gen domaj apre Siklòn Idalia pa bezwen tann pou FEMA vin Enspekte kay la oswa yon reklamasyon asirans inondasyon pou yo kapab kòmanse ak netwayaj yo. Jeneralman, lè yon sivivan aplike pou asistans apre yon katastwòf, yon enspektè FEMA ap kontakte yo nan kèk jou pou kapab planifye yon randevou. Avan kòmanse nenpòt travay konstriksyon, asire w otorite lokal ou yo ba w yon pèmi konstriksyon. 

Avan ou Netwaye

 • Pran foto domaj yo avan ou kòmanse ak netwayaj la. Aisre w ou mete foto oswa videyo deyò ak anndan bildinn nan, ak tout domaj byen pèsonèl ou yo epi mete etikèt sou chak sal avan ou kòmanse retire nenpòt sa li ye a.
 • Fè foto mak, modèl ak nimewo seri aparèy yo tankou machin alave, machin pou seche rad, aparèy pou chofe dlo, aparèy elektwo-menaje, televizyon ak odinatè.
 • Kenbe tout resi.
 • Si w gen asirans, separe atik ki andomaje yo ak sa ki pa andomaje yo. Ekspè asirans lan kapab bezwen dokimante atik ki andomaje yo lè l ap fè enspeksyon an. 
 • Si sa posib, kenbe echantiyon kapèt, planche, papye ki sou mi yo ak dra.
 • Lè w fin fè foto yo, tou jete atik inondasyon an andomaje yo ki kapab bay pwoblèm sante apre yo fin rete chita nan dlo ki anvayi espas la, tankou manje ki kapab ekspire, rad, kousen ak zorye. 

Lè w ap rekipere ak netwaye byen inondasyon an andomaje yo

 • Mete rad pwoteksyon. Tankou mayo ki gen manch long, pantalon long, gan ki fèt an kawoutchou oswa plastik ak soulye oswa bòt ki pa p kite dlo pase (waterproof).
 • Si kay la bezwen yon pwela pou kapab evite kay la pran lòt domaj alavni, mete yon pwela pi rapid posib.
 • Mete atik ki mouye yo deyò. Kay la kapab gen imidite, sa ki kapab ogmante kondisyon sante moun ki gen asmatik yo, ki alèji ak pwoblèm respirasyon yo. Ou ap jwenn konsèy sou eliminasyon mwazi nan Sant pou Kontwòl Maladi ak Prevansyon nan Homeowner’s and Renter’s Guide to Mold Cleanup After Disasters | CDC.
 • Netwaye tout kote ki di yo ak atik yo ak kloròks. Si posib, lave tisi ki mouye yo ak dlo cho.
 • Fè atansyon lè w ap antre nan lakay ou a. Anvan ou antre lakay ou, gade deyò pou wè si pa gen fil kouran ki andomaje, tiyo gaz ak lòt domaj estrikti. Si ou kapab, ouvè pòt ak fenèt yo pou lè antre nan kay la avan ou fè pakèt tan anndan kay la.
 • Fè atansyon ak bagay ki gen pwent file yo tankou klou ak vis, aliminyòm ak vè ki kraze yo.
 • Fèmen sistèm elektrik prensipal ak sistèm dlo yo. Pa itilize aparèy ki mache ak gaz yo jiskaske yon pwofesyonèl kapab enspektè yo.
 • Verifye plafon an ak atè a pou wè si pa gen kote ki fè bafon oswa lòt domaj ki danjere ki kapab vini apre. Retire tout albòd ak izolasyon ki te an kontak ak dlo inondasyon an.
 • Jete tout atik ki pa kapab netwaye yo. Tankou atik ki absòbe dlo epi ki pa ka netwaye oswa dezenfekte tankou matla, tapi, pwodui kosmetik, bèt boure ak jwèt ti bebe

Pou dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florida apre Siklòn Idalia, ale sou floridadisaster.org/info ak fema.gov/disaster/4734. Suiv FEMA sou X, ansyen non Twitter sou twitter.com/femaregion4 ak sou facebook.com/fema

 

 

Tags:
Dènye mizajou