alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Nouvèl & Laprès: Dezas 4577

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

22

Dezas tankou inondasyon, siklòn, tònad ak kèk evènman moun lakoz kapab kreye ijans piblik isit la nan Louisiana. Prepare pou evènman sa yo se responsablite tout moun.

Preparasyon se kle ki pi enpòtan pou w siviv.  Li enpòtan pou moun, fanmi ak tout kominote a prepare pou reponn, kèlkeswa sitiyasyon an. Se poutèt sa li enpòtan anpil pou w pran tan pou planifye ak prepare lontan anvan dezas la rive. Aprann tèm ijans pou dezas se yon bon fason pou w prepare ak pou w sove lavi w ak lavi moun ou renmen yo.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La. – Avril se Mwa Nasyonal Sansibilizasyon Estrès. Rezidan eta Lwizyàn sibi kont estrès yo nan ane ki sot pase a –anpil Lwizyanè ap debat pou yo retabli anba frap youn dèyè lòt yo sibi nan siklòn Laura, Delta, Zeta avèk anba gwo tanpèt nèj, met sou preske yon ane estrès ak enkyetid pandemi a charye. Se menm bagay la tout kote sou teritwa nasyonal la kote te gen siklòn, gwo dife, ak lòt dezas ki vin youn apre lòt pandan laperèz Covid-19 ap pwopaje.

illustration of page of paper Nòt Laprès |

Lè yon dezas frape, popilasyon moun aje yo se youn nan moun ki pi vilnerab, espesyalman pou sila yo k ap viv pou kont yo. Gen mezi Ameriken ki pi aje yo ka pran pou kòmanse prepare pou ijans yo anvan yo rive. Pa egzanp, si li difisil pou w deplase poukont ou oswa ou bezwen asistans pou abri lakay ou oswa pou evakye, ou bezwen konnen davans kilès ki pral ede.  

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

Anvan rivyè yo monte nan inondasyon prentan, gen aksyon ou kapab pran pou asire dlo pa koze pwoblèm nan kay ou.

Tanperati kap monte ak yon Gulf of Mexico ki pi cho ka vle di plis imidite nan lè a ak plis sistèm move tan tankou sa ki te genyen nan Out 2016 ki te devaste pati nan sid Louisiana ki te lakoz plizyè milyon dola nan domaj.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

Rete an kontak.  Sa depannde ou.

FEMA souvan bezwen kontakte yon aplikan pou konplete yon aplikasyon, mete yon randevou pou yon enspeksyon vityèl oswa pou konfime yon bezwen kontinyèl pou yon solisyon lojman tanporè. Yo rele sou nimewo ou te bay lè ou tap ranpli aplikasyon an.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.