Nouvèl & Laprès: Dezas 3560

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

9

Espesyalis FEMA avèk U.S. Small Business Administration (SBA) a disponib pou rankontre avèk aplikan ki te afekte nan batiman Champlain Towers South la ki te efondre a.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Malonèt yo kapab kontakte moun ki te afekte yo pa efondreman Champlain Towers South ak eseye pou pran lajan oswa enfòmasyon sou pretèks pou ede yo chèche asistans.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Sivivan ak paran pwòch yo gen jiska 24 Out 2021 pou aplike pou asistans FEMA apre efondreman bilding Champlain Towers South.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Nan 1:23 a.m. nan dat 24 Jen 2021 yon gwo seksyon nan bilding kondominyòm Champlain Towers South nan Surfside, Florid, te efondre. Nan dat 25 Jen, Prezidan Biden te siyen yon Deklarasyon Ijans ki otorize asistans federal pou resous lokal ak eta. Ajans Federal yo imedyatman te mobilize pou sipòte operasyon fouy, sipò pou sivivian yo, finansman pou operasyon ijans ak envestigasyon sou koz trajedi a.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Pwogram Asistans Piblik FEMA (PA) bay asistans siplemantè pou eta, teritwa, tribi, ak gouvènman lokal yo, ansanm avèk sèten òganizasyon non-pwofi yo. Pwogram lan bay finansman pou repons ijans pou sove lavi ak byen ansanm avèk retire debri ak restorasyon enfrastrikti kominote a.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.