Tin đồn:Sẽ phải mất tiền để làm đơn xin hỗ trợ.

Sự thật

Điều này không đúng. Nhân viên FEMA không bao giờ tính tiền các đương đơn xin hỗ trợ thảm họa.

Nếu quý vị biết được đã xảy ra lừa đảo, lãng phí hay lạm dụng, quý vị có thể báo cáo ẩn danh vụ việc bằng cách gọi Đường dây Nóng về Gian lận Thảm họa của FEMA theo số 866-720-5721. Quý vị cũng có thể gửi email tới StopFEMAfraud@fema.dhs.gov.

Cập nhật lần cuối