Vùng A1 – 30

Các khu vực này là những Vùng A được đánh số (ví dụ: A7 hoặc A14). Đây là vùng ngập lũ cơ sở, trong đó FIRM cho biết BFE (bản cũ).

Cập nhật lần cuối