Vùng A

Các khu vực có 1% khả năng xảy ra lũ lụt hàng năm và 26% khả năng xảy ra lũ lụt trong thời hạn của khoản thế chấp 30 năm. Bởi vì các khu vực đó không được phân tích chi tiết; không có độ sâu hoặc độ cao ngập lụt cơ sở nào được trình bày trong các khu vực này.

Cập nhật lần cuối