alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 5

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 5 office, located in Chicago, IL, partners with federal emergency management for 34 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Thomas C. Sivak

Region 5 Administrator

Michael Chesney

Region 5 Deputy Administrator

Region 5 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Mitigation Funding Resource Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

Contact Us

General
312-408-5500
fema-r5-info@fema.dhs.gov

Congressional/Intergovernmental
312-408-4427
fema-r5-congressional@fema.dhs.gov

News Desk
312-408-4455
fema-r5-news-desk@fema.dhs.gov

Tribal Affairs
312-408-5286
fema-r5-tribal@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Kung ikaw ay nawalan ng iyong pangunahing kita o hindi mo kayang ipagpatuloy ang iyong trabaho dahil sa malubhang bagyo at pagbaha noong Hunyo 29 – Hulyo 2, 2023 sa Cook County, maaari kang maging kwalipikado para sa Disaster Unemployment Assistance (Tulong sa Nawalan ng Trabaho). Ang mga trabahador sa county na itinalaga para sa pederal na tulong sa sakuna ay maaaring maging kwalipikado sa pamamagitan ng pag-apply sa Illinois Department of Employment Security (IDES o Kagawaran ng Seguridad sa Trabaho). And huling araw ng pag-apply ay sa Set. 21.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang mga residente ng Cook County na hindi sumasang-ayon sa desisyon ng tulong ng FEMA ay may kakayahang magpasa ng apela at muling isaalang-alang ang kanilang kaso. Pagkatapos magrehistro para sa tulong ng FEMA, tatanggap ang mga aplikante ng liham na nagpapaliwanag sa desisyon ng FEMA sa pagiging karapat-dapat at ang dahilan sa desisyon na iyon. Basahin mong mabuti ang iyong liham dahil tinutukoy nito kung bakit hindi ka kwalipikado sa kasalukuyan at nagrerekomenda ito ng mga hakbang na maaaring magbago ng kanilang desisyon.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Ang FEMA Individual Assistance (Tulong sa Indibidwal) ay tumutulong sa mga nakaligtas sa sakuna na umpisahan ang pagbawi sa pamamagitan ng pagbibigay ng gawad para sa mga pangunahin at mahalagang pangangailangan. Makikit sa ibaba ang mga sagot sa tanong tungkol sa proseso ng pederal na tulong.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong ng FEMA, maaari kang i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo sa Estados Unidos). Kung ikaw ay hilingin na magsumite ng isang aplikasyon sa pautang ng SBA, may magandang maidudulot kung fill-upan at ipadala ito kaagad.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Tandaan itong mahahalagang hakbang kapag ginagawa ang iyong proseso ng tulong ng FEMA:
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: