alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 5

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 5 office, located in Chicago, IL, partners with federal emergency management for 34 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Thomas C. Sivak

Region 5 Administrator

Michael Chesney

Region 5 Deputy Administrator

Region 5 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Mitigation Funding Resource Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

Contact Us

General
312-408-5500
fema-r5-info@fema.dhs.gov

Congressional/Intergovernmental
312-408-4427
fema-r5-congressional@fema.dhs.gov

News Desk
312-408-4455
fema-r5-news-desk@fema.dhs.gov

Tribal Affairs
312-408-5286
fema-r5-tribal@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Ang mga may-ari at umuupa sa Cook County na naapektuhan ng matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18 ay may hanggang Biyernes, Pebrero 9 upang mag-apply para sa tulong ng FEMA. Ang Pebrero 9 ay ang huling araw din para bumisita sa isang Sentro sa Pagbawi sa Sakuna. Higit sa $38 milyon ang naaprubahan na upang matulungan ang mga nakaligtas na makabawi.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Ang tulong sa sakuna ng FEMA ay inilaan upang matulungan kang gawing ligtas, malinis at gumagana ang iyong tahanan pagkatapos ng isang sakuna. Minsan hindi nito sakop, o hindi ito magagamit para sa, lahat ng iyong mga gastos. Makakatanggap ka ng isang sulat na nagpapaliwanag kung paano mo magagamit ang iyong gawad sa loob ng isa o dalawang araw pagkatanggap ng bayad mula sa FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Nakatuon ang FEMA na tulungan ang mga may-ari ng bahay at umuupa sa Cook County na makabawi mula sa matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18, 2023, kabilang ang mga mamamayan ng Estados Unidos, mga hindi-mamamayan na nasyonal at mga kwalipikadong dayuhan.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Ang mga may-ari ng bahay at umuupa sa Cook County na may hindi nakaseguro o may kakulangan sa seguro na pagkawala mula sa matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18, 2023 ay mayroon nalang hanggang Biyernes, Pebrero 9 para mag-apply para sa tulong. Ang huling araw ng aplikasyon ay pinahaba kamakailan ng tatlong linggo upang magbigay ng mas maraming oras para sa mga apektadong residente na mag-apply. Mahigit sa $31 milyon sa tulong ng FEMA ang naaprubahan na.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong ng FEMA, maaari kang i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo). Kung hilingan ka na magsumite ng isang aplikasyon sa pautang sa sakuna ng SBA, may mga benepisyo sa pagfill-up at pagpadala nito kaagad.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: