alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Virtual Flood Risk Open House

Mitigation Guides

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Virtual Flood Risk Open House

Updating flood maps can be a multi-year effort and providing community review of the maps before they go effective is an important part of the process. FEMA works with communities to provide information and resources online to view the Preliminary Flood Insurance Rate Maps. It’s important for property owners to understand options if they need to consider flood insurance, or if they disagree with the maps.

When face-to-face meetings are not always possible, a Virtual Flood Risk Open House can provide many of the same resources and a link to FEMA’s Flood Map Changes Viewer.

Go to the Community Members’ Guide

Mitigation Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

View All Mitigation Funding Resource Guides

Leadership

Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Read Tony Robinson Bio

Leadership Region 6 - Moises Dugan

Moises Dugan
Deputy Regional Administrator

Read Moises Dugan Bio

Contact Us

Regional News and Information

Ang mga nakaligtas noong Pebrero sa mga matinding bagyong taglamig sa Texas na nag-apply para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA ay maaaring i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA) na may impormasyon kung paano mag-apply ng pautang para sa sakuna.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | April 29, 2021
Ang mga residente ng Texas na ang mga pugon, septic system o balon ay nasira ng matinding unos ng taglamig noong Pebrero ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong pinansyal sa ilalim ng Programa ng Indibidwal at Sambahayan ng FEMA. Kung tinanggihan ang tulong, maaaring mag-apela ang mga aplikante.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | April 21, 2021
Ang mga opisyal ng pagbawi ng sakuna ay pinapaalalahanan ang mga nakaligtas na may natanggap na pondo na galing sa FEMA na mahalagang gamitin ang pera para sa nararapat na layunin - mga gastos na nauugnay sa sakuna - at hindi para sa gastos sa sambahayan o iba pang gastusin.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | April 7, 2021
Ang mga nangungupahan sa 126 na itinalagang mga lalawigan * sa Texas na napilitang umalis mula sa kanilang nasirang mga bahay dahil sa matinding mga bagyo sa taglamig ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong mula sa FEMA at sa U.S. Small Business Administration (SBA). Ang pederal na gantimpala na pera ay maaaring makatulong na magbayad para sa pansamantalang pabahay at iba pang mga pangangailangan na hindi sakop ng insurance.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | April 2, 2021
Ang mga nakaligtas sa matinding unos ng taglamig noong Pebrero sa Texas na nagparehistro sa FEMA ay maaaring nakatanggap ng isang sulat ng pagpapasiya tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat para sa tulong. Basahing mabuti ang liham. Maaaring hindi ito ang pangwakas na sagot. Maaaring kailanganin lamang ng FEMA ang iba pang mga dokumento upang maproseso ang inyong aplikasyon. Ang bawat aplikante ay maaaring mag-apela sa desisyon ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | April 1, 2021