alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Gracia Szczech Photo

Region 4 Administrator

Robert Samaan Profile Pic Circle

Region 4 Deputy Administrator

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Tribal Affairs
Karlene Jessie
202-679-8117
Karlene.Jessie@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Huwag maghintay upang makapag-apply para sa tulong ng pederal na kalamidad. Dalawang linggo ang huling araw ng palugit nito.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: February 1, 2023
Ilang linggo ang nakakaraan, nag-apply ka para sa pederal na tulong sa sakuna. Sumagot ang FEMA sa pamamagitan ng sulat na nagsasaad ng mga uri ng tulong kung saan karapat-dapat o hindi ka karapat-dapat na tumanggap. Basahin nang mabuti ang sulat upang maunawaan ang desisyon ng FEMA at malaman kung paano umapela kung hindi ka sumasang-ayon. Sa maraming pagkakataon, nangangailangan lamang ang FEMA ng dokumento o iba pang impormasyon para ipagpatuloy ang iyong kaso.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: January 25, 2023
Ang FEMA at ang Estado ng Florida ay magbubukas ng isa pang disaster recovery center sa Lee County upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian sa sumusunod na lokasyon:
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: January 24, 2023
Wala pang apat na buwan pagkatapos ng deklarasyon ng malaking sakuna para sa Bagyong Ian, nagbigay ang Administrasyong Biden-Harris ng $5.2 bilyon sa pinansyal na tulong, mga disaster loan (loan para sa sakuna) at flood insurance (seguro para sa baha) para sa mga taga-Florida.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: January 20, 2023
Patuloy na nag-iiskedyul ang FEMA ng mga bukas na pampublikong pagpupulong sa buong Timog-Kanlurang Florida sa misyon nitong ipaalam sa mga nakaligtas sa bagyo ang tungkol sa mga available na mga pang-estado at pederal na programa ng pagbangon. Sa nakaraang tatlong buwan, sinuportahan ng FEMA ang mahigit 100 pagpupulong ng komunidad sa buong lugar ng 20 county kung saan ang mga Eksperto sa Paksa ay naroroon upang talakayin ang mga programa, mga inisyatiba ng estado, tulong sa sakuna, mga mapagkukunan ng komunidad, at mga update. Naging isang paraan ang mga pampublikong kaganapang ito para matutunan ng mga tao ang tungkol sa kung paano pinakamahusay na makakapaghanda para sa susunod na bagyo, makuha ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa National Flood Insurance Program (Pambansang Programa ng Seguro sa Baha), at linawin ang pagkalito tungkol sa pag-alis ng debris na hatid ng bagyo sa personal na ari-arian.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published: January 19, 2023