alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan Profile Pic Circle

Region 4 Administrator (Acting)

Illustration - Default - Male

Region 4 Deputy Administrator (Acting)

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

Maraming residente ng Florida ang naniniwala na hindi nila kailangang bumili ng seguro sa pagbaha. Hindi sila nakatira sa lugar na may mataas na panganib ng pagbaha. Subalit, ang pagbaha ay maaaring mangyari kahit saan na madalas na ikinagugulat ng mga residente na nag-akala na sila ay sakop ng kanilang seguro para sa sakuna.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Ang mga natitirang Disaster Recovery Center (DRC o Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay permanenteng magsasara sa katapusan ng araw sa Miyerkules, Nobyembre 29. Itong petsa ay nagmamarka ng pagtatapos ng panahon ng pagpaparehistro para sa tulong sa sakuna.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Bukas na ang huling araw sa mga Taga-Florida na nagtamo ng pagkawala mula sa Bagyong Idalia na mag-apply para sa pederal na tulong bago ng huling araw. Ang mga aplikasyon ay dapat matanggap ng 11:59 n.g. sa Silangang Pamantayang Oras sa Miyerkules, Nobyembre 29, 2023, para maisaalang-alang para sa tulong.
illustration of page of paper Mga Press Release | Published:
Huwag ipagpaliban ang pag-aaply para sa tulong ng FEMA habang hinihintay mo ang iyong settlement sa seguro. Ang huling araw para mag-apply ay Nobyembre 29, 2023.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published:
Kung nakatanggap ka ng paunang tulong sa paupa mula sa FEMA pagkatapos ng Bagyong Idalia, maaari kang maing kwalipikado para sa patuloy na tulong sa pansamantalang pabahay sa ilalim ng Programang Pang-Indibidwal at Pansambahayan ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | Published: