Mwen te resevwa èd pou mwen lwe nan men Depatman Lojman ak Devlopman Iben (Housing and Urban Development, HUD) epi yo te deplase mwen akòz Siklòn Ida. Èske mwen kalifye pou èd katastwòf FEMA a?

FEMA pa kapab kopye sou èd ou resevwa nan men yon lòt ajans. Sepandan, si yo te fòse w kite kay HUD te ede w peye a akòz domaj Siklòn Ida, ou ka kalifye pou resevwa èd nan men FEMA. Sa genyen ladan li fanmi yo deplase oswa rezidan:

  • K ap viv nan lojman piblik HUD bay èd yo
  • K ap viv nan yon apatman prive k ap resevwa èd pou lwe nan men HUD
  • K ap viv nan yon kay prive ki gen yon Koupon Chwa Lojman Seksyon 8 Administrasyon lojman bay

Dènye mizajou September 22, 2021