Kisa k ap pase si mwen te deja aplike pou FEMA epi yo te deja mete m deyò?

Viktim katastwòf ki deja aplike pou èd FEMA epi ki kite kay yo paske gen lòt dega ki rive nan kay la dwe rele FEMA nan 800-621-3362 oswa vizite yon sant pwovizwa pou rekanpe djanm apre katastwòf. Viktim katastwòf ki kite kay yo kapab kontakte FEMA menm si yo pat elijib pou èd nan yon premye demand. Tcheke App FEMA a oswa vizite lokalizatè FEMA DRC a pou jwenn ki kote ak kilè sant pwovizwa pou rekanpe djanm apre katastwòf yo louvri.

Dènye mizajou