Ekspè nan mitigasyon ofri konsèy pou rekonstwi nan Konte Charlotte ak Lee

Release Date Release Number
046
Release Date:
November 4, 2022

BRANDON, Fla. – Pandan Floridyen yo rebati, sivivan Siklòn Ian yo ka jwenn konsèy gratis sou fason pou yo rekonstwi pi fò ak pi an sekirite kont tanpèt yo.

 

Espesyalis alèjman FEMA yo pral nan konte Charlotte ak Lee pou reponn kesyon epi ofri konsèy pou amelyorasyon kay gratis ak metòd pwouve pou anpeche ak diminye domaj nan fiti katastwòf yo. Enfòmasyon sa a oryante pou travay fè-li-tèt ak kontraktè jeneral.

Diminisyon se yon efò pou diminye pèt lavi ak domaj pwopriyete lè w diminye enpak yon dezas. Espesyalis FEMA yo ap disponib nan kote sa yo:

Port Charlotte Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

19100 Murdock Circle, Port Charlotte, FL 33948

Samdi ak dimanch, 5 ak 6 novanm, midi jiska 5 p.m.

 

Englewood Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

2931 S. McCall Rd., Englewood, FL 34224

Lendi, 7 novanm, 2 p.m. rive 7 p.m.

 

Cape Coral Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

1619 Del Prado Blvd. S., Cape Coral, FL 33990

Samdi ak dimanch, 12 ak 13 novanm, midi jiska 5 p.m.

 

Fort Myers Hurricane Recovery EXPO

Walmart Supercenter

4770 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966-1034

Samdi ak dimanch 19 ak 20 novanm, midi jiska 5 p.m.

 

Fort Myers Home and Remodeling Show

Lee Civic Center

11831 Bayshore Rd. North Fort Myers, FL 33917

Vandredi 11 novanm, midi jiska 5 p.m.

Samdi, 12 novanm, 10 a.m. a 5 p.m.

Dimanch, 13 novanm, 11 a.m. a 4 p.m.

 

Pwopriyetè kay ak lokatè nan Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota. Konte, Seminole, St. Johns ak Volusia ka aplike pou asistans FEMA nan fason sa yo:

  • Vizite yon Sant Rekiperasyon Dezas. Pou jwenn yon sant rekiperasyon ouvè, vizite fema.gov/drc
  • Aplike sou Entènèt lè w vizite DisasterAssistance.gov
  • Sèvi ak aplikasyon mobil FEMA
  • Rele Liy Èd FEMA nan 800-621-3362. Liy telefòn lan disponib chak jou sòti 7 a.m. rive 11 p.m. Lè nan Lès.
Tags:
Dènye mizajou