Kimoun ki kapab aplike pou Asistans Fineray COVID-19

Kimoun ki kapab aplike pou Asistans Fineray COVID-19:

  • Ou se yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ki pa ameriken, oswa yon etranje kalifye ki te fè depans fineray nan oswa apre 20 Janvye 2020, ak
  • Depans fineray la se pou yon moun ke lanmò l nan Etazini, teritwa, oswa Distri Columbia, te ka koze pa, oswa pwobableman te rezilta nan, COVID-19.
Dènye mizajou