Kijan mwen ka pwouve moun ki te mouri a pa t gen asirans lavi?

Yo pa pral mande w pou bay prèv asirans lavi. Montan lajan asirans lavi a pa p konsidere kòm yon repwodiksyon Asistans Fineray pou COVID-19.

Dènye mizajou October 1, 2021