Làm thế nào để tôi chứng minh là người quá cố không có bảo hiểm nhân thọ?

Quý vị sẽ không cần phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm nhân thọ. Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 4, 2021