Èske FEMA apwouve finansman pou frè ki gen rapò avèk pwosesis aplikasyon an?

FEMA pa pral apwouve asistans finansye pou frè tyès pati chaje pou ede moun yo avèk pwosesis aplikasyon Asistans Fineray COVID-19.

Dènye mizajou October 1, 2021