FEMA có chấp thuận tài trợ cho các khoản phí liên quan đến quá trình nộp đơn không?

FEMA sẽ không chấp thuận hỗ trợ tài chính cho các khoản phí của bên thứ ba được tính để trợ giúp các cá nhân trong quá trình nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 4, 2021