Èske asirans lavi konsidere kòm yon repwodiksyon benefis yo? E si mwen te itilize asirans lavi pou peye pou depans fineray yo

FEMA pa konsidere benefis asirans lavi, gratifikasyon pou lanmò, oswa lòt fòm asistans ki pa destine spesifikman pou kouvri depans fineray yo kòm yon benefis doub.  Kidonk, aplikan yo ki itilize asirans lavi pou peye pou depans fineray yo kapab konsidere pou Asistans Fineray COVID-19.

Dènye mizajou