News, Media & Events: Pennsylvania

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Ajans Federal pou Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency, FEMA) bay piblik la avi sa a, konsènan entansyon li genyen pou ranbouse aplikan ki kalifye yo lajan yo te depanse pou fè reparasyon ak/oswa ranplasman etablisman Siklòn Ida (FEMA-4618-DR-PA) te domaje, kòmanse 31 Out 2021 jiska 5 Septanm 2021.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |