News, Media & Events: North Carolina

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA ap pibliye yon sispansyon pwovizwa sou lwaye pou sivivan katastwòf k ap viv nan lojman FEMA yo nan eta sila yo:

illustration of page of paper Nòt Laprès |

Mwen te fè premye entèvyou a avèk FEMA epi mwen kalifye pou lojman dirèk. Sa k ap pase answit?

illustration of page of paper Nòt Laprès |

Si kay ou inonde akoz Siklòn Florence oubyen li inonde an plizyè fwa anvan sa epi ou ta renmen yo reyachte l nan men w, genyen kèk enfòmasyon enpòtan ou dwe konnen.

 

illustration of page of paper Nòt Laprès |