Magbibigay ng Patas na Daan para sa mga Nakaligtas sa Ida

Release Date:
October 15, 2021

Ang lahat ng mga nakaligtas sa sakuna ay may patas na daan sa impormasyon para sa mga programang pederal na tulong sa sakuna, kasama ang kung paano mag-apply para sa mga ito.

Ang estado ng New Jersey at FEMA ay nangangako na tutulong sa mga naapektuhan ng hagupit ng Bagyong Ida, kasama ang mga may kapansanan, at mga may pangangailangan sa pagdaan at paggamit. Kung ikaw ay nangangailangan ng tirahan  o tulong dahil sa isang kapansanan, mga pangangailangan sa pagdaan o pagsasalita, ipaalam sa FEMA kapag nag-apply ka para sa tulong o kahit kailan habang nasa proseso ng tulong sa sakuna.

Ang mga nakaligtas sa mga county ng Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union at Warren ay pwedeng mag-apply para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA para sa pagpapagawa ng tahanan at iba pang mga gastusing kailangan dulot ng sakuna. Ang mga pagkasira at kawalan sa kanilang pangunahing tahanan ay dapat naganap noong Set. 1-3, 2021.

Kailangan ng Patas na Daan? Magtanong Lang

Ang FEMA ay pwedeng magbigay ng mga tagapagsalin sa ibang wika, real-time captioning, at impormasyon sa mga alternatibong format tulad ng large print, audio at electronic na bersyon, at Braille. Ang ahensya ay nagbibigay ng libreng serbisyo upang tumulong sa mga tao na makipag-ugnayan sa tauhan ng FEMA at maintindihan ang mga programa ng FEMA. Kasama sa mga tulong ang mga:

  • Impormasyong makukuha sa mga makukuhang electronic na format sa website ng FEMA at sa social media
  • Kwalipikadong mga tagasalin sa Sign Language
  • Kwalipikadong mga tagasalin sa iba’t ibang wika
  • Impormasyong nakasulat sa iba’t ibang wika

Makakakuha ng Tulong sa Personal

Nagbukas ang FEMA ng mga Sentro ng Pagbawi sa Sakuna kung saan makakaharap mo nang personal ang mga kinatawan ng FEMA at U.S. Small Business Administration upang makakuha ng impormasyon tungkol sa tulong sa sakuna na maaari mong makuha. Para makahanap ng sentro ng pagbawi malapit sa iyo, bumisita sa fema.gov/drc o mag-text sa DRC sa 43362. Ang mga karaniwang singil sa pagtext at gamit ng data ay susundin.

Ang bawat DRC ay may gamit na mga iPad at isang direktang koneksyon sa video remote interpretative services kung Sign Language ang iyong mas gustong pamamaraan ng komunikasyon.

Para sa karagdagang mapagkukunan sa online pati na rin ang mga FEMA pamphlet at iba pang pantulong, bumisita sa DisasterAssistance.gov at  i-click ang “Information.”

Tags:
Huling na-update noong