New Jersey ak FEMA angaje nan bay Aksè egal pou sivivan Ida.

Release Date:
October 15, 2021

Tout sinistre katastwòf la genyen aksè egal pou jwenn enfòmasyon sou pwogram federal asistans pou katastwòf, ki genyen ladan kòman pou aplike pou yo.

Eta New York ak FEMA angaje yo pou ede tout moun Rès Siklòn Ida afekte, genyen ladan yo sa ki genyen andikap epi bezwen aksè ak bezwen fonksyonèl. Si ou bezwen yon aranjman oswa asistans akòz yon andikap oswa aksè, tanpri fè FEMA konnen lè ou aplike pou asistans oswa nenpòt lè nan moman pwosesis èd pou katastwòf lan.

Sinistre nan Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union  ak  Warren konte yo ka aplike pou asistans dezas nan men FEMA pou reparasyon kay. ak lòt depans nesesè ki gen rapò ak dezas.  Dega ak pèt nan rezidans prensipal yo dwe fèt 1 septanm 3, 2021. 

Bezwen Aksè Egal? jis mande

FEMA ka bay entèprèt, titrè an tan reyèl, ak enfòmasyon nan lòt fòma tankou gwo lèt, vèsyon odyo ak elektwonik, ak bray Ajans yo founi tou sèvis gratis pou ede moun kominike ak ekip pèsonèl FEMA epi konprann pwogram li yo. Pami èd sa yo genyen:

  • Enfòmasyon disponib sou fòm elektwonik aksesib nan sit entènèt ak medya sosyal FEMA
  • Entèprèt ki kalifye pou lang siy
  • Entèprèt plizyè lang kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan plizyè lang

Èd fas a fas disponib

FEMA louvri Sant Rekiperasyon Dezas kote ou ka rankontre fas-a-fas ak reprezantan FEMA ak Administrasyon Ti Biznis Etazini pou jwenn enfòmasyon sou asistans pou katastwòf ki disponib pou ou. Pou jwenn yon sant rekiperasyon tou pre w, vizite    fema.gov/drc   oswa tèks DRC  nan  43362 Ou ka peye pou mesaj ak done yo.

  Chak DRC ekipe ak iPads ak yon koneksyon dirèk nan sèvis entèpretasyon videyo aleka si Lang Siy se metòd ou pi pito nan kominikasyon.

Pou plis resous anliy, ak depliyan FEMA ak lòt èd ou kapab telechaje, vizite www.disasterassistance.gov epi klike sou “Enfòmasyon”.

Tags:
Dènye mizajou