Yo fòse m kite kay mwen lwe a. Èske genyen nenpòt lòt bagay FEMA kapab fè pou li ede m?

Lokatè Louisana ki nan sitiyasyon pou yo degèpi oswa yo te degèpi akòz Siklòn Ida ka resevwa èd FEMA nan kad katastwòf lan.

FEMA asosye avèk Asosyasyon Avoka Eta Louisiana ak Divizyon Asosyasyon Jèn Avoka Bawo Ameriken an tou pou bay èd legal gratis pou oun ki gen revni fèb ak bezwen legal katastwòf, tankou èd pou abòde kesyon degèpisman. Rele liy èd legal lan ki gratis nan (800) 310-7029, oswa ou ka jwenn konsèy legal sou entènèt nan Louisiana Free Legal Answers.

Dènye mizajou