Mwen te relokalize, kidonk mwen pa konnen si kay mwen sibi gwo dega. Èske m ka aplike pou èd la kanmenm?

Si ou te relokalize oswa deplase ann ijans, epi ou pa konn si kay ou sibi gwo dega, eskplike FEMA nan ki sitiyasyon ak pi bon fason pou yo kontakte ou. Pou kontakte FEMA rele nan 800-621-3362 Si ou itilize yon sèvis ki releye videyo, oswa yon sèvis telefòn ak soutit, oswa lòt sèvis kominikasyon, silvouplè bay FEMA nimewo ki asosye ak sèvis sa.

Dènye mizajou