Ki kalite èd ki disponib pou lokatè HUD ede yo?

Si ou te resevwa èd lwaye ebèjman ak Devlopman Katye (HUB), ou kapab elijib pou jwenn lajan èd lwaye tanporè pou peye yon kote pou rete jiskaske:

  • Ou retounen nan Lojaman piblik la.
  • Ou retounen nan kay HUB sibvansyone; oswa
  • Ou siyen yon bayafèm ak yon mèt kay
    pou sibvansyon Seksyon 8 Chwa ebèjman an.

Éd la gen ladan l tou sibvansyon pou ranplase bagay esansyèl tankou rad and bagay nan kay, epi ranbouse ou pou gwo depans katastwòf la pote men konpayi asirans pa kouvri. FEMA pa kapab bay menm èd yon lòt ajans Leta deja bay

Dènye mizajou