Ki enfòmasyon mwen bezwen genyen lè m ap aplike?

Pou aplike pou èd FEMA a, ou ap bezwen bay:

  • Nimewo Sekirite Sosyal
  • Enfòmasyon sou kouvèti asirans
  • Dega katastwòf la fè
  • Kantite Lajan Anvan Taks chak moun lakay ou touche pa ane
  • Enfòmasyon pou kontakte ou (adrès kourye, adrès kouryèl, nimewo telefòn, elt.)
  • Enfòmasyon pou depo dirèk nan kont ou (opsyonèl)

Dènye mizajou