News, Media & Events: Texas

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA ap pibliye yon sispansyon pwovizwa sou lwaye pou sivivan katastwòf k ap viv nan lojman FEMA yo nan eta sila yo:

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz tanpèt ak inondasyon ki rive nan Tanpèt Twopikal Imelda, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay lokal nan Cypress, Houston, Pasadena ak Orange nan

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021