Nouvèl & Laprès: Dezas 4709

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

33

Jiskaprezan 1 928 pwopriyetè nan Florid resevwa lajan nan men FEMA pou rebati kay yo pi solid apre gwo tanpèt, inondasyon ak tònad nan Broward County.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Apati 26 jiyè 2023, yo te apwouve $34,1 milyon dola pou Asistans Endividyèl, $171,5 milyon dola te apwouve nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) ak Administrasyon Ti Biznis (SBA) te apwouve $26,4 milyon dola .
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Si w te aplike pou asistans FEMA apre gwo tanpèt, tònad ak inondasyon nan Broward County, asire w ke FEMA gen dènye enfòmasyon pou kontakte w. FEMA ka bezwen kontakte w pou plis enfòmasyon.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Dat limit pou aplike pou asistans FEMA pou rezidan Broward County ki te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an Avril la pase. Si ou resevwa yon lèt desizyon FEMA epi ou pa dakò ak desizyon FEMA sou kalifikasyon, ou gen dwa pou fè apèl kont desizyon FEMA a. Tanpri li lèt desizyon w la ak anpil atansyon.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal la se 27 jwen 2023.
illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.