U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Apèsi Pwogram nan

Lavi yon Sibvansyon PA

Pwosesis Deklarasyon

Wòl ak Responsabilite

Elijibilite

Kalandriye Pwojè a

Patisipasyon nan depans

Konsiderasyon Espesyal

Pwogram Asistans Piblik FEMA a bay gouvènman eta, tribal, teritoryal ak lokal yo epi kèk tip òganizasyon ki pa gen objektif fè lajan sibvansyon siplemantè pou kominote yo ka fè entèvansyon rapid epi retabli nan gwo dezas oswa ijans. FEMA ankouraje pwoteksyon enstalasyon andomaje sa yo tou kont fiti evènman lè l founi asistans pou mezi atenyasyon katastwòf pandan pwosesis retablisman an. Ka gen plis enfòmasyon detaye nan FEMA Public Assistance Program and Policy Guide (Gid Pwogram ak Politik Asistans Piblik FEMA) a.

Lavi yon Sibvansyon PA

Asistans Piblik la swiv ansanm komen faz FEMA yo, yo konnen sou non Sik Lavi Jesyon Sibvansyon yo:

feature_mini img

Anvan Alokasyon an: Aplikan yo travay avèk Benefisyè a ak FEMA pou devlope ansanm alokasyon an pou yon sibvansyon.

feature_mini img

Alokasyon: FEMA apwouve ansanm alokasyon an epi li afekte kòb la.

feature_mini img

Apre Alokasyon an: Yo remèt kòb la bay Benefisyè yo ki dwe kenbe l, kontwole l epi bay rapò sou li.

feature_mini img

Likidasyon: FEMA jere evaliyasyon pèfòmans, rekonsilyasyon finans ak kontestasyon, aktivite rapò final, rezolisyon kontestasyon ak aksyon nan sa ki gen pou wè ak dèt.

feature_mini img

Apre Likidasyon: Si sa nesesè, FEMA fè aksyon pou kolekte dèt, odit epi lòt ajisteman ka kontinye apre likidasyon sibvansyon an.

Pwosesis Deklarasyon

Asistans Piblik la kòmanse avèk Pwosesis Deklarasyon an lè yon zòn resevwa yon deklarasyon Prezidansyèl yon ijans oswa yon gwo dezas. Aplikan yo pral koòdone avèk Benefisyè a ak FEMA pou konplete ansanm alokasyon yo a pandan faz Anvan Alokasyon an nan sik lavi sibvansyon an.

Wòl ak Responsabilite

Plizyè nivo nan gouvènman an travay nan patenarya pou jere Asistans Piblik la kou dezas la deklare. Chak antite dwe travay ansanm pou satisfè objektif jeneral livrezon yon pwogram rapid, efisyan epi efikas.

Responsabilite prensipal FEMA se pou detèmine montan finansman an, patisipe nan edikasyon aplikan an sou kesyon ak pwosedi espesifik pwogram nan, asiste aplikan an nan devlòpman pwojè epi egzamine pwojè yo pou konfòmite.

feature_mini img

FEMA: Òganis federal k ap alwe sibvansyon ki otorize pou jere pwogram nan.

feature_mini img

Benefisyè: Gouvènman Eta, Teritoryal oswa Tribal ki resevwa finansman nan kad deklarasyon dezas la epi peye kòb yo bay sou-benefisyè ki apwouve yo.

feature_mini img

Aplikan: Antite ki soumèt yon demand asistans nan kad alokasyon federal benefisyè a.

feature_mini img

Sou-benefisyè: Aplikan ki resevwa yon sou-alokasyon nan men Benefisyè a epi ki vin oblije respekte kondisyon alokasyon an ak sou-alokasyon an.

Elijibilite pou Sibvansyon Finansman Asistans Piblik

Kat konpozan debaz elijibilite a se aplikan, enstalasyon, travay ak depans.

feature_mini img

Yon Aplikan dwe yon gouvènman eta, teritwa, tribi, lokal, òganizasyon prive ki pa gen objektif fè lajan.

feature_mini img

Yon Enstalasyon dwe yon batiman, travay piblik, sistèm, ekipman oswa eleman natirèl.

feature_mini img

Travay kategorize kòm Ijan oswa Pèmanan. Li dwe obligatwa poutèt ensidan ki deklare a, lokalize nan limit zòn dezas ki delimite a epi sou responsabilite legal Aplikan an.

feature_mini img

Depans se finansman ki lye dirèkteman ak travay ki elijib la epi li dwe dokimante yon fason kòrèk, otorize, nesesè epi rezonab. Depans elijib yo gen ladan yo mendèv, ekipman, materyèl, travay kontraktyèl, ansanm ak depans administratif dirèk ak endirèk yo.

Tip Travay ki Elijib yo

TRAVAY IJAN - DWE FÈT NAN LIMIT SIS MWA

  • Kategori A: Retire debri
  • Kategori B: Mezi pwoteksyon ijan

TRAVAY PÈMANAN - DWE FÈT NAN LIMIT 18 MWA

  • Kategori C: Wout ak pon
  • Kategori D: Enstalasyon ki kontwole dlo
  • Kategori E: Batiman piblik ak sa ki anndan yo
  • Kategori F: Sèvis piblik
  • Kategori G: Pak, enstalasyon pou lwazi ak lòt enstalasyon

Kalandriye Pwojè a

Pwojè yo dwe realize nan limit delè règlemantè yo. Aplikan yo ka soumèt yon demand alekri bay Benefisyè a pou konsiderasyon yon pwolongasyon delè a.

Patisipasyon nan depans

Patisipasyon federal nan asistans la pa pi piti pase 75 pousan depans elijib la. Benefisyè a detèmine kijan patisipasyon ki pa federal la (jiska 25 pousan) separe ant sou-benefisyè yo (sa vle di aplikan elijib yo).

Konsiderasyon Espesyal

Aplikan yo paka double benefis yo avèk asirans epi yo dwe respekte lwa sou Anviwònman, Prezèvasyon Istorik ak Jesyon Plenn ki ka Inonde yo nan kad kondisyon elijibilite yo. Estanda acha nan itilizasyon kontra pou achte byen ak sèvis ki gen rapò ak dezas yo dwe respekte yon seri direktiv pou yo resevwa finansman.

Pou plis enfòmasyon, konsilte FEMA Public Assistance Program and Policy Guide (Gid Pwogram ak Politik Asistans Piblik FEMA) a.

Dènye mizajou August 12, 2020