U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Tulong sa Pagpapalibing sa COVID-19

Paano ang Pag-aaplay

Sino ang Karapat-dapat

Paano Matatanggap ang mga Pondo

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Find Funeral Assistance information in yoMaghanap ng impormasyon sa Tulong sa Pagpapalibing sa iyong wika:
中文 | Español | Kreyòl Ayisyen | 한국어 | Tiếng Việt | English | Français | عربي | हिन्दी | Português | Pусский | Bengali

Ang pandemyang COVID-19 ay nagdala ng labis na kalungkutan sa maraming pamilya. Sa FEMA, ang aming misyon ay tulungan ang mga tao bago magsimula, sa panahon ng at pagkatapos ng mga sakuna. Kami ay nakatuon sa pagtulong na mabawasan ang ilan sa mga pampinansyal na nakakabigat at pasaning sanhi ng virus.

Sa ilalim ng Coronavirus Response at Relief Supplemental Appropriations Act ng 2021 at American Rescue Plan Act ng 2021, ang FEMA ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa COVID-19 kaugnay na mga gastos sa libing na naganap pagkatapos ng Enero 20, 2020.

Paano ang Pag-aaplay

COVID-19 Numero ng Linya ng Tulong sa Libing

Magsisimula ang mga aplikasyon sa Abril 12, 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Oras ng operasyon:
Lunes - Biyernes
9 a.m. hanggang 9 p.m. Eastern Time

Tawagan ang nakatuon na numero ng telepono na walang bayad upang makakuha ng isang aplikasyon ng COVID-19 Tulong sa Libing na nakumpleto sa tulong mula sa mga kinatawan ng FEMA. Magagamit ang mga multilingual na serbisyo.

Kumuha ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa proseso ng aplikasyon sa aming Tulong sa Libing FAQ pahina.

Kung gumagamit ka ng isang serbisyo na relay, katulad ng videophone, Innocaption o CapTel, mangyaring ibigay ang tiyak na numero na nakatalaga sa serbisyong iyon.  Mahalaga na makipag-ugnay sa iyo ang FEMA, at kailangang  alam mo na ang mga tawag sa telepono mula sa FEMA ay maaaring manggaling sa isang numero na hindi nakikilala.

alert - warning

Alerto sa Pandaraya: Nakatanggap kami ng mga ulat ng mga scammer na umaabot sa mga taong nag-aalok upang irehistro sila para sa tulong sa libing. Ang FEMA ay hindi nagpadala ng anumang mga naturang abiso at hindi kami nakikipag-ugnay sa mga tao bago sila magparehistro para sa tulong.
 
Matuto Pa

Sino ang Karapat-dapat?

Upang maging karapat-dapat para sa tulong sa libing, dapat mong matugunan ang mga kundisyong ito:

  • Ang pagkamatay ay dapat na naganap sa Estados Unidos, kabilang ang mga teritoryo ng Estados Unidos, at ang Distrito ng Columbia.
  • Dapat ipahiwatig ng sertipiko ng kamatayan na ang pagkamatay ay kaugnay sa COVID-19.
  • Ang aplikante ay dapat na isang mamamayan ng Estados Unidos, hindi mamamayan na pambansa, o kwalipikadong dayuhan na nag-gastos ng libing pagkatapos ng Enero 20, 2020.
  • Walang kinakailangan para sa namatay na tao na maging isang mamamayan ng Estados Unidos, hindi mamamayan na pambansa, o kwalipikadong dayuhan.

Kung mayroon kang gastos sa libing na COVID-19, hinihikayat namin kayo na itago at magtipon ng mga dokumentasyon. Dapat isama ang mga sumusunod na mga uri ng impormasyon:

  • Isang opisyal na sertipiko ng kamatayan na nag-uugnay ng pagkamatay nang direkta o hindi direkta sa COVID-19 at ipinapakita na ang pagkamatay ay nangyari sa Estados Unidos, kabilang ang mga teritoryo ng Estados Unidos, at ang Distrito ng Columbia.
  • Mga dokumento sa gastos sa libing (mga resibo, kontrata sa punerarya, atbp.) kasama ang pangalan ng aplikante, pangalan ng namatay na tao, ang dami ng mga gastos sa libing, at mga petsa na nangyari ang mga gastos sa libing.
  • Katibayan ng mga natanggap na pondo mula sa iba pang mga mapagkukunan na partikular para sa paggamit patungo sa mga gastos sa libing. Hindi namin magagawang madoble ang mga benepisyo na natanggap mula sa libing o insurance sa libing, natanggap na tulong na pinansyal mula sa mga boluntaryong ahensya, ahensya ng gobyerno, o iba pang mga napagkunan.

Paano Natatanggap ang Mga Pondo

Kung karapat-dapat ka para sa tulong sa libing makakatanggap ka ng isang tseke sa pamamagitan ng koreo, o mga pondo sa pamamagitan ng direktang deposito, depende sa aling pagpipilian ang pipiliin mo kapag nag-apply ka para sa tulong.

Mga Karagdagang Mapagkukunan

Last updated April 21, 2021