Rimè:Sa koute lajan pou aplike pou asistans lan.

Reyalite

Sa pa vrè. Anplwaye FEMA pa janm egzije moun ki aplike pou yo peye pou asistans akòz katastwòf.

Si ou okouran fwod, gaspiyaj oswa abi, ou kapab rapòte sa yon fason anonim depi ou rele Liy Dirèk FEMA pou Rapòte Fwod nan Katastwòf nan nimewo 866-720-5721. Ou kapab voye yon imèl tou nan StopFEMAfraud@fema.dhs.gov.

Dènye mizajou