Zòn AR

Zòn ki gen yon risk inondasyon tanporèman ogmante akòz bilding oswa restorasyon yon sistèm kontwòl inondasyon (tankou yon dig oswa yon baraj). Egzijans obligatwa pou achte asirans inondasyon ap aplike, men tarif yo p ap depase tarif pou zòn A ki pa nimewote yo si yo bati oswa restore estrikti a an konfòmite ak règleman jesyon plèn inondasyon Zòn AR yo.

Dènye mizajou