Ang SBA ay Magbubukas ng Disaster Loan Outreach Center sa Dec.19 sa Kahului

Release Date Release Number
NR 041
Release Date:
December 18, 2023

HONOLULU – Ang U.S. Small Business Administration ay magbubukas ng Disaster Loan Outreach Center sa tanghali ng Martes, Dec. 19, sa Kahului Public Library upang tulungan ang mga residente at may-ari ng negosyo na naapektuhan ng mga sunog noong Agosto sa Maui na mag-apply para sa mga disaster loan.

 

Ang lokasyon at regular na oras ng pagpapatakbo ng sentro ay ang mga sumusunod:

 

Kahului Public Library 

Administration Building 

90 School St.

Kahului, HI 96732

Martes: tanghali hanggang 7 p.m.

Miyerkules, Huwebes at Sabado: 9 a.m. hanggang 4 p.m.

Biyernes: 11 a.m. hanggang 4 p.m.

Parehong sarado ang library at ang Disaster Loan Outreach Center tuwing Linggo at Lunes gayundin sa Araw ng Pasko at Bagong Taon. Sarado din ang sentro sa Sabado, Dec. 23 at Sabado, Dec. 30.

 

Ang Disaster Loan Outreach Center ay magkakaroon ng kawani ng mga kinatawan mula sa SBA, na nagbibigay ng mababang interes na mga disaster loan sa mga walang insurance o underinsured na may-ari ng bahay, nangungupahan, nonprofit na organisasyon at negosyo sa lahat ng laki. Ang mga espesyalista sa FEMA ay available din upang sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa FEMA.

 

Sinasaklaw ng SBA disaster loan ang mga nawala mula sa mga sunog na hindi ganap na sakop ng insurance o iba pang pinagmumulan. Halimbawa, ang mga pautang ay maaaring gamitin upang muling itayo ang mga bahay; palitan ang personal na ari-arian, kabilang ang mga kotse; at saklawin ang mga pagkalugi na may kaugnayan sa negosyo tulad ng mga tindahan at mga bangkang pang-tour.

 

Ang SBA ay mayroon ding mga pautang sa kalamidad sa pinsala sa ekonomiya upang matulungan ang mga negosyong may kapital na nagtatrabaho, kahit na walang pisikal na pinsala sa mga gusali o imbentaryo. 

Ang SBA ay hindi maaaring mag-alok ng pautang kapag ang isa pang mapagkukunan - insurance o crowdfunding, halimbawa - ay nagbigay ng tulong pinansyal para sa parehong pangangailangang nauugnay sa kalamidad.

 

Kahit na lumipas na ang pederal na deadline para mag-apply para sa pinsala o pagkalugi ng sunog, ang mga residente at negosyo ng Hawaiʻi ay nabigyan ng 45-araw na palugit, hanggang Huwebes, Enero 25, upang magsumite ng mga aplikasyon sa SBA loan para sa pisikal na pinsala sa ari-arian na dulot ng mga sunog. Sa panahon ng palugit, ang SBA ay hindi mangangailangan ng nakasulat o berbal na pagpapaliwanag o anumang dokumentasyon mula sa mga nakaligtas para sa mga huling aplikasyon.

 

Ang mga naaprubahan para sa disaster loan mula sa SBA ay may hanggang isang taon mula sa petsa ng kanilang unang disbursement upang magsimulang magbayad. Ang interes ay zero porsyento sa panahon ng pagpapaliban na ito. Magsisimula ang pag-iipon ng interes kapag ang pagbabayad ay dapat nang bayaran. Walang prepayment penalty, at ang mga nangutang ay maaaring magsimulang magbayad ng utang sa panahon ng pagpapaliban.

 

Ang mga nakaligtas ay maaaring mag-apply para sa mga pautang para sa sakuna sa SBA online, makatanggap ng karagdagang impormasyon sa tulong sa kalamidad, at mag-download ng mga aplikasyon ng pautang sa https://www.sba.gov/hawaii-wildfires. Ang mga aplikante ay maaari ding tumawag sa Customer Service Center ng SBA sa 800-659-2955 o mag-email sa DisasterCustomerService@sba.gov para sa karagdagang impormasyon.

 

Para sa mga taong bingi, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pagsasalita, i-dial ang 711 upang ma-access ang mga serbisyo ng telecommunications relay. Ang mga nakumpletong aplikasyon ay maaaring ipadala sa U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.

 

Ang huling araw para sa mga maliliit na negosyo, maliliit na kooperatiba sa agrikultura at karamihan sa mga pribadong nonprofit na organisasyon na mag-apply sa pautang ng SBA para sa kalamidad sa pinsala sa ekonomiya ay Biyernes, Mayo 10, 2024.

 

Para sa pinakabagong impormasyon sa pagbangon mula sa malaking sunog (wildfire) sa Maui, bisitahin ang  mauicounty.gov, mauirecovers.org, fema.gov/disaster/4724 at Hawaii Wildfires - YouTube. I-follow ang FEMA sa social media: @FEMARegion9 at facebook.com/fema. Maaari ka ring makakuha ng impormasyon sa tulong sa sakuna at mag-download ng mga aplikasyon sa sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Huling na-update noong