SBA ke fakaava ha senita tokoni ki he no fakatuʻutamaki ʻi he ʻaho 19 ʻo Tisema ʻi Kahului

Release Date Release Number
NR 041
Release Date:
December 18, 2023

HONOLULU – ʻe fakaava ʻe he pule pisinisi iki ʻa e U.S. ha senita tokoni ki he noo ʻi he hoʻata Tusite, 19 ʻo Tisema, ʻi he Laipeli ʻa e Kahului ke tokoni ki he kakai ʻoku nofo mo e kau pisinisi naʻe uesia ʻe he vela ʻo ʻAokosi ʻi Maui ne fakaʻaongaʻi ki he ngaahi no fakatuʻutamaki.

 

ʻOku peheni e tuʻuʻanga ʻo e senitaá mo e ngaahi houa ngāue angamahení:

 

Kahului Laipeli ʻa e kakai

Ōfisi Pulé

90 ʻapiako Seni

Malo e lelei 96732

ʻetau he Tusite: hoʻata ki he 7 p.m.

Tuʻapulelulu mo e Tokonaki: 9 a.m. ki he 4 p.m.                            

Falaite: 11 a.m. ki he 4 p.m.

ʻOku fakatou tapuni ʻa e laipeli mo e Senita tokoni ki he noo ʻi he ʻaho Sapate mo e Monite pea pehe ki he ʻaho Kilisimasi mo e ʻaho ʻo e taʻu foʻou. ʻOku toe tapuni foki mo e senitaa ʻi he ʻaho Tokonaki, 23 ʻo Tisema mo e Tokonaki, 30 Tisema

 

ʻE ngaue fakataha ʻa e Senita tokoni ki he noo mo e kau fakafofonga mei he SBA, ʻa ia ʻoku ne ʻomi ha ngaahi no ʻoku ʻikai fuʻu tokanga ki he maluʻi pe maluʻi kau, renters, ngaahi kautaha mo e ngaahi pisinisi ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga. ʻE lava foki ke maʻu ʻe he kau mataotao FEMA ke tali e ngaahi fehuʻi ʻoku fekauʻaki mo e FEMA.

 

ʻOku ʻufiʻufi ʻe he ngaahi no SBA ʻa e mole mei he vela ʻoku ʻikai ke ʻufiʻufi kakato ʻe he maluʻi pe ngaahi maʻuʻanga tokoni kehe. Hange ko ʻeni, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi noo ke toe langa ʻaki ha ngaahi ʻapi; fetongi e koloa fakatautaha, kau ai e ngaahi kaa; pea mo e ngaahi mole fekauʻaki mo e pisinisi hange ko e ngaahi falekoloa mo e ngaahi vaka ʻaʻahi.

 

ʻOku ʻi ai foki mo ha ngaahi lavea fakaʻekonomika ʻi he SBA ke tokoni ki he ngaahi pisinisi ʻi he kolomuʻa ʻo e ngaue, ʻo tatau ai pe kapau naʻe ʻikai ha maumau fakaesino ki he ngaahi fale pe ʻinivenitoli. He ʻikai lava ʻe SBA ʻo fai ha no ʻi he taimi ʻoku ʻi ai ha maʻuʻanga tokoni ʻe taha – maluʻi pe fakapaʻanga ʻo e kakai, hange ko ʻeni – kuo ne ʻomi ha tokoni fakapaʻanga ki he fie maʻu fekauʻaki mo e fakatamaki tatau.

Neongo kuo ʻosi ʻa e ʻaho ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e fetulolo ki ha maumau pe mole kakaha, ka kuo foaki ki he kakai ʻoku nofo mo e pisinisi ha vahaʻataimi ʻaloʻofa ʻaho ʻe 45, ʻo aʻu ki he Tuʻapulelulu, 25 ʻo Sanuali, ke fakahu ʻa e ngaahi polokalama no SBA ki he maumau ʻo e koloa fakatuʻasino naʻe fakatupu ʻe he vela. ʻI he lolotonga ʻo e vahaʻataimi ʻo e ʻaloʻofa, he ʻikai fie maʻu ʻe he SBA ha tohi pe lea pe ha faʻahinga fakamatala fakapepa mei he kau hao moʻui ki he ngaahi polokalama tomui.

 

Ko kinautolu naʻe fakangofua ki ha no fakatuʻutamaki mei he SBA ʻo aʻu ki ha taʻu ʻe taha mei he ʻaho ʻo ʻenau ʻuluaki fakamole ke kamata fai ha totongi. Ko e meʻa ʻoku mahuʻingaʻia ai ko e peseti ʻe Noa lolotonga e vahaʻataimi Maʻuʻanga Fakamatala ko ʻeni. ʻOku kamata accruing ʻa e tokanga ʻi he taimi ʻoku ʻosi ai ʻa e totongi. ʻOku ʻikai ha tautea totongi kimuʻa, pea ʻe lava tokotaha kole noo ke kamata fai ha totongi no lolotonga e vahaʻataimi Maʻuʻanga Fakamatala.

 

ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e kau hao moʻui ki he ngaahi no SBA ʻi he ʻInitaneti, maʻu ha fakamatala tokoni lahi ange ki he fakatamaki, pea download ʻa e ngaahi polokalama noo ʻi he https://www.sba.gov/hawaii-wildfires. ʻE lava foki ke telefoni ʻa e kau tohi kole ki he Senita tokoni ʻa e SBA ʻi he 800-659-2955 pe ʻimeili DisasterCustomerService@sba.gov ki ha fakamatala lahi ange.

 

Ki he kakai ʻoku tuli, faingataʻaʻia ʻi he fanongo pe faingataʻaʻia fakaesino, lomiʻi ʻi he 711 ke hu ki he ngaahi tokoni fakatelefoni. ʻOku totonu ke meili ʻa e ngaahi polokalama kuo fakakakato ki he U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.

 

Ko e ʻaho fakaʻosi ki he fanga kiʻi pisinisi iki, fanga kiʻi kautaha ngoue iiki mo e ngaahi kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga fakatautaha ke fakaʻaongaʻi ki ha lavea fakaʻekonomika SBA ko e ʻaho Falaite, 10 ʻo Me 2024.

 

Ke maʻu e fakamatala fakamuimuitaha ʻi he ngaahi ngaue fakaakeake ʻa e Maui ne, ʻaʻahi ki he mauicounty.gov, mauirecovers.org, fema.gov/disaster/4724 mo Hauaiʻi vela-YouTube. Muimui FEMA ʻi he mitia fakasosiale: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema. ʻE lava foki ke ke maʻu ha fakamatala tokoni ki he fakatamaki pea download ʻa e ngaahi polokalama ʻi he sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Last updated