Dalawang Karagdagang Mga County ng Florida na Itinalaga para sa Indibidwal na Tulong

Release Date Release Number
DR-4337-FL NR 010
Release Date:
September 16, 2017

TALLAHASSEE, FLA - Ang mga may-ari ng bahay, mga umu-upa at may-ari ng negosyo sa mga county ng Dixie at Lafayette ay maaari na ngayong mag-aplay para sa pederal na tulong para sa sakuna para sa mga walang insyurans at walang insyurans para sa pinsala at pagkalugi na nagreresulta mula sa Bagyong Irma. Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Duval, Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Levy, Manatee , Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Palm Beach, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, at St. Lucie, Sumter, Suwannee, Union, at ang mga county sa Volusia ay dating  itinalaga para sa Indibidwal na Tulong, na nagdadala sa kabuuan sa 48 na mga county.

Upang maging karapat-dapat para sa pederal na tulong sa ilalim ng Programang Tulong Pang-Indibidwal ng FEMA, ang pinsala sa bagyo at pagkalugi mula sa bagyo at pagbaha ay maaaring naganap bilang resulta ng Bagyong Irma, simula sa Septiyembre 4.

Magparehistro sa FEMA sa lalong madaling panahon. Kung ikaw ay nakarehistro sa FEMA, hindi mo na kailangang mag-aplay muli. Kung mayroon kang telepono at / o internet , maaari kang magparehistro:

  • Online sa  DisasterAssistance.gov, o
  • Sa FEMA Mobile App, o sa pamamagitan ng
  • Pagtawag sa  800-621-3362 (FEMA). Ang aplikante na gumagamit 711 o  
    Maaaring tumawag din ang Bidyo sa  800-621-3362. Ang mga taong bingi, Mahirap makarinig o mayroong kapansanan sa pagsasalita at gumamit ng  TTY ay maaring tumawag sa 800-462-7585.
  • Ang mga libring numero ay bukas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabie E.T, pitong araw sa isang linggo.
  • May mga opereytor na naka pagsasalita ng ibang linggwahe na pweding magamit. Pindutin ang 2 para sa Espanol at pindutin ang 3 para sa ibang wika.  

Huwag mawalan ng pag-asa kung hindi ka maka gamit sa telepono o internet na serbisyo. Ang mga espesyalista sa tulong ng mga biktima ng sakuna ay malapit na sa mga lokal na komunidad na tumutulong sa mga tao na maparehistro para sa tulong.

Ang tulong para sa mga karapat-dapat na mga nakaligtas ay maaaring magsama ng mga pamigay para sa pansamantalang pabahay at pag-aayos sa bahay, at para sa iba pang mga malubhang pangangailangan na may kaugnayan sa kalamidad, tulad ng mga gastos sa medikal at dental o mga gastos sa libing at libing.

Ang mga pangmatagalang, mababang interes na mga pautang sa kalamidad mula sa U.S. Small Business Administration (SBA) ay maaari ding makuha upang masakop ang mga pagkalugi na hindi ganap na nabayaran ng insurance at hindi dobleng mga benepisyo ng ibang mga ahensya o organisasyon.

Makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng insyurans upang mag-file ng isang claim sa insyurans. Ang pagbabayad ng insyurans ay hindi dinu-doble ng FEMA. Gayunpaman, maaari ka pa ring makatanggap ng tulong pagkatapos na maayos ang iyong mga claim sa insyurans.

 Noong Septiyembre 10, nakatanggap ang Florida ng isang  malalaking deklarasyon mula sa pederal tungkol sa sakuna para sa Indibidwal na Tulong para sa mga county ng Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, at Sarasota. Lahat ng 67 na mga county sa Florida ay itinalaga para sa Programa ng Pampublikong Tulong (Mga Kategorya A-G), kabilang ang direktang pederal na tulong.
Noong Septiyembre 11, idinagdag ang mga county ng Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, at St. Johns para sa Indibidwal na Tulong.

Sa Septiyembre 13, Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, at Volusia Ang mga county ay idinagdag para sa Indibidwal na Tulong

Septiyembre. 14: Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Levy, Nassau, Suwannee at Union na mga county ay itinalaga para sa Indibidwal na Tulong

Septiyembre.16: Dixie at Lafayette na mga county ay itinalaga para sa Indibidwal na Tulong.

 

###

Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan tayo upang bumuo, mapanatili, at pagbutihin ang ating kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, maka-bawi mula sa, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

Bukas  ang tulong para maka bangon sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala at na-discriminated laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

Ang pansamantalang tulong sa pabahay ng FEMA at mga gawad para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at paspapalibing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA loan. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at pag-iimbak na mga gastusin.

###

Tags:
Huling na-update noong