Pribadong pag-aari ng mga Ruta sa Pag-access

Release Date:
October 17, 2022

Kung ikaw ay nakatira sa isa sa 26 ng mga county ng Florida na itinalaga para sa tulong sa kalamidad ng FEMA at nagkaroon ka ng pribadong pag-aari, daanan, kalsada, tulay o daungan na napinsala o nasira ng Bagyong Ian, maaaring magbigay ng tulong pinansiyal para sa pagpapalit o pagkukumpuni ang FEMA o ang U.S. Small Business Administration (SBA).

Indibidwal na Tulong 

Ang kwalipikadong mga county ay ang Brevard, Charlotte, Collier, DeSoto, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lake, Lee, Manatee, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns at Volusia.

Ang mga grant mula sa Individuals and Households Program ng FEMA ay maaaring gamitin sa pagkumpuni ng pribadong pag-aari ng mga ruta sa pag-access tulad ng mga daanan, mga kalsada, mga tulay at mga daungan na napinsala ng Bagyong Ian, kung ang pag-access ay patungo sa tirahan na inookupahan ng may-ari. Ang pagkukumpuni ay upang mapagana muli ang ruta ng pag-access. Dapat matugunan ng residente ang lahat ng pangunahing pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa programa upang maging kwalipikado. Sila rin dapat ang may-ari ng pangunahing tirahan.

Kinakailangan ang inspeksyon ng FEMA para matukoy kung kailangan ang pagkukumpuni para mapuntahan ng sasakyan ang property. Bilang karagdagan, dapat matugunan nga aplikante ang hindi bababa sa isa sa mga sumusunod na kondisyon:

  • Ang daanan, kalsada, tulay o daungan ay ang tanging daan sa property at/o pagkukumpuni o kapalit ng pangalawang ruta ay kinakailangan para sa praktikal na paggamit.
  • Wala ni isa ang makakapunta sa bahay dahil sa nasirang imprastraktura
  • Ang kaligtasan ng mga nakatira ay maaaring maapektuhan nang masama dahil ang mga sasakyang pang-emerhensiyang serbisyo, tulad ng ambulansya o trak ng bumbero, ay hindi makakarating sa tirahan. Gayunpaman, ito ay isasaalang-alang lamang kung ang pag-access ay magagamit bago nangyari ang sakuna.

Kapag maraming sambahayan ang nagbabahagi ng pribadong pag-aari na ruta ng pag-access, ibinabahagi ang tulong sa mga aplikante, na nangangailangan ng karagdagang koordinasyon at dokumentasyon sa pagitan ng FEMA at bawat aplikante.

Upang mahanap ang isang sentro, mag-online fema.gov/drc o text “DRC” at ang iyong Zip Code sa 43362.

Ang isa pang opsyon sa pagbayad para sa pagpapalit o pagkukumpuni ng pribadong pag-aari ng mga kalsada o mga tulay, ay upang mag-aplay para sa isang pangmatagalan, mababang interes na pautang sa kalamidad sa U.S. Small Business Administration (SBA).

U.S.Small Business Administration (SBA) Mga Pautang sa Kalamidad 

Maaaring makatulong din ang SBA, kasosyo pederal ng FEMA sa pagrekober sa kalamidad. Ang mga negosyo, nonprofit na organisasyon kabilang ang mga asosasyon at mga may-ari ng bahay ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang mababang interes na pautang sa kalamidad upang gumawa ng mga pagpapahusay sa lupa na hindi sakop ng insurance. Kabilang sa mga pagpapahusay na ito ang: isang pribadong kalsada o tulay na kailangan para ma-access ang property, ayusin ang mga retaining wall, atbp. Ang mga may-ari ng bahay na nagbabahagi ng mga pribadong daan at tulay sa ibang mga may-ari ng bahay ay maaari ding maging karapat-dapat para sa mga pautang sa negosyo para sa kalamidad sa SBA.

Maaaring direktang mag-aplay ang mga negosyo sa sigurado na website sa disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/

Dapat unang mag-aplay sa FEMA ang mga may-ari ng bahay at mga nagrerenta bago humingi ng tulong sa SBA. Mayroong ilang mga paraan para mag-aplay:

  1. DisasterAssistance.gov,
  2. i-download ang FEMA App para sa mga mobile device,
  3. tawag sa toll-free 800-621-3362. Bukas ang linya araw-araw mula 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET. Available ang tulong sa halos lahat ng wika.
Tags:
Huling na-update noong October 18, 2022