Florida Bagyong Ian

DR-4673-FL
Florida

Panahon ng Insidente: Sep 23, 2022 - Nov 4, 2022

Petsa ng Deklarasyon: Sep 29, 2022


Help for Individuals and Families After a Disaster

alert - warning

Kung ikaw ay may seguro, dapat kang agad mag-file ng claim sa iyong kumpanya ng seguro. Ang tulong ng FEMA ay hindi makakatulong sa mga kawalang nasasaklawan na ng seguro.

Mag-apply Para sa Tulong sa Sakuna

Ang pinakamabilis na paraan para mag-apply ay sa pamamagitan ng DisasterAssistance.gov. Maaari ka ring mag-apply sa pagtawag sa 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) o sa pamamagitan ng FEMA mobile app.

Matutunan ang tungkol sa proseso ng aplikasyon.

Kumuha ng Agarang Tulong

Makahanap ng tulong sa mga pangangailangan na hindi pinahihintulutan ang FEMA na ibigay. Magtanong sa inyong mga lokal na opisyal sa pang-emerhensiyang pamamahala, mga boluntaryong ahensiya o sa pag-dial sa lokal mong 2-1-1.

Nasabihan Ako na Tumawag sa Administrasyon ng Maliit na Negosyo

The U.S. Small Business Administration (SBA) ng mga pasilidad para maglaan sa mga may-ari ng negosyo, mga nonprofit na organisasyon, mga homeowner at mga umuupa ng mga sagot sa kanilang mga tanong tungkol sa programa sa utang sa sakuna ng SBA, ipaliwanag ang proseso ng aplikasyon at tulungan ang bawat taong kumpletuhin ang aplikasyon sa elektronikong utang. Ang mga pasilidad na ito ay maaaring alinman sa virtual o brick-and-mortar, depende sa mga sirkumstansiyang nakapaligid sa sakuna at mga ibang salik. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon: DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/

To obtain information about the type of facility serving your area, the location(s), and the hours of operation, visit the section below titled “Local Resources” or call the SBA’s Disaster Customer Service Center at 1-800-659-2955 or email DisasterCustomerService@sba.gov.

Tingnan ang higit pa tungkol sa mga utang sa SBA.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo sa U.S. o sa pamamagitan ng elektronikong sulat na nagpapaliwanag sa iyong mga susunod na hakbang. Kung nag-ulat ka sa proseso ng aplikasyon na nakatanggap ka ng pinsala at hindi mo kayang tumira sa iyong pangunahing tirahan, makikipag-ugnayan sa iyo ang inspektor sa pamamagitan ng telepono upang mag-iskedyul ng inspeksyon. Ang mga inspeksyon sa tahanan ng FEMA ay isinasagawa nang personal; gayunpaman, kung ikaw ay nag-aalala dahil sa patuloy na walang katiyakan sa COVID-19, maaari mong hilingin na isagawa namin ang inspeksyon nang hindi pumapasok sa iyong tahanan.

Matuto pa tungkol sa mga hakbang pagkatapos ng mag-apply.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

Isinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure.


Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Local Resources Custom Text

Disaster Recovery Centers (DRC)

Ang mga naapektuhang nakaligtas mula sa mga inaprubahang mga nakatalagang probinsya ay maaaring bumisita sa pinakamalapit na DRC para sa suporta sa pag-apply para sa tulong. Ang mga kinatawan mula sa FEMA at U.S. Small Business Administration ay naroroon sa mga sentrong ito para ipaliwanag ang mga programa sa tulong sa sakuna, sumagot ng mga tanong tungkol sa nakasulat na komunikasyon at magbigay ng panulatan tungkol sa mga pagsasaayos at muling pagpapatayo para gawing mas matibay laban sa sakuna ang mga tahanan.

Ang mga residenteng dating nagparehistro para sa tulong ay hindi kailangan bumisita sa DRC, ngunit maaaring magtanong o humingi ng karagdagang impormasyon ng personal sa DRC bilang karagdagan sa pagdulog online o gamit ang telepono.

Pagkamamamayan at Kwalipikasyon sa FEMA

Ang FEMA ay nakatuon sa pagtulong sa lahat ng kwalipikadong mga nakaligtas sa sakuna upang makabangon mula sa Bagyong Ian, kabilang ang mga mamamayan ng U.S, mga hindi mamamayang lokal o mga kwalipikadong banyaga.

Matuto pa tungkol sa Pagkamamamayan at mga Kinakailangan para sa Katayuan ng Imigrasyon para sa Pederal na Pampublikong mga Benepisyo

Paano Ako Makakapag-apela sa Panghuling Desisyon?

Kung ikaw ay nakatanggap ng liham na nagsasaad na ikaw ay hindi kwalipikado para sa tulong o ang iyong aplikasyon ay kulang, maaari mo pa ding kumpletuhin ang aplikasyon o i-apela ang desisyon sa loob ng 60 na araw ng pagtanggap ng liham ng desisyon. Ang liham ay maaaring ipapadala sa iyo o ilalagay sa iyong Disaster Assistance Center account, kung nakagawa ka ng account.

Matuto pa tungkol sa mga Apela

Tulong sa Transisyonal na Matutuluyan

Sinimulan ang Tulong sa Transisyonal na Matutuluyan (Transitional Sheltering Assistance) ng FEMA para sa mga nakaligtas sa Florida na nagbibigay-daan para sa mga maikli, at pang-emergency na opsyong matutuluyan sa mga kalakok na mga hotel.

Upang makatanggap ng tulong na matutuluyan, magsimula sa pamamagitan ng pag-aplay ng tulong. Kailangang mayroon kang ID ng pagpaparehistro sa FEMA at pag-apruba mula sa FEMA para lumahok. Kung ang FEMA ay dumulog sa iyo tungkol sa tulong na matutuluyan, maaari kang  tumingin sa mga kalahok na mga hotel.

Mga Madalas na Itanong at mga Sabi-sabi

Matuto pa tungkol sa mga karaniwang sabi-sabing may kinalaman sa sakuna at paano mag-ulat ng pekeng balita. Maaari ka ding makakuha ng mga sagot sa mga madalas na itanong tungkol sa pang-emergency na matutuluyan, tulong para sa sakuna, insurance sa baha at marami pa.

Karagdagang Multimedia

Matatagpuan mo sa ibaba ang mga social media graphics at mga imahe na may mahalagang pangkaligtasang pagmemensahe sa iba't ibang wika, kasama ang English, Chinese, Spanish at Vietnamese.

Pag-verify sa Pagmamay-ari ng Bahay o Paninirahan

Kailangang i-verify ng FEMA kung nakatira kayo sa address sa inyong aplikasyon bilang inyong pangunahing tinitirahan bago magbigay ng halos lahat ng uri ng Tulong na IHP. Kailangan ding i-verify ng FEMA na kayo ang may-ari ng bahay bago magbigay ng Tulong sa Pagkukumpuni ng Tahanan o Pagpapalit.

Bilang bahagi ng aming pagsisikap na mapabilis ang proseso ng tulong sa sakuna at mabawasan ang hirap ng mga aplikante, sinusubukan naming i-verify ang paninirahan at pagmamay-ari sa pamamagitan ng paggamit ng atuomated na paghahanap sa mga pampublikong record.

Kapag hindi namin ma-verify kung saan kayo nakatira o kayo ang may-ari ng bahay na inyong inilista sa inyong aplikasyon, hihingan ka namin ng mga dokumento para mapatunayan ang inyong paninirahan at/o pagmamay-ari para matulungan kaming matukoy kung kwalipikado kayo para sa tulong.

Matuto Pa

Maghanap ng Tagapayo sa Pabahay

Ang US Department of Housing and Urban Development (HUD) ay nagbibigay ng suporta sa pambansang network ng mga ahensya ng pagpapayo sa pabahay (housing counseling agencies (HCA)) at mga sertipikadong mga tagapayo. Ang mga nakikilahok sa HUD na mga HCA ay aprubado at tinuruan na magbigay ng mga kasangkapan sa mga kasalukuyan at mga potensyal na may-ari ng bahay at mga umuupa upang sila ay makagawa ng responsableng pagpili upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pabahay na isinasaalang-alang ang kanilang pinansyal na kalagayan.

Humanap ng Tagahanap ng mga Pag-aari ng HUD


How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Don’t self-deploy to disaster areas. Trusted organizations in the affected areas know where volunteers are needed. Work with an established organization to make sure you have the appropriate safety, training and skills needed to respond.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) build relationships and coordinate efforts with voluntary, faith-based and community organizations active in disasters.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.

If you own a business involved with debris removal and want to work on clean-up efforts in affected areas, please contact the local government in affected areas to offer your services.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $481,871,432.30
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $319,632,338.49
Total Individual & Households Program Dollars Approved $801,503,770.79
Individual Assistance Applications Approved 360414
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $400,493,480.06
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $400,493,480.06
Huling na-update noong December 9, 2022