FEMA Nagbibigay ng Pangunahing Pangangailangan para Matitirahan muli ang Isang Bahay

Release Date:
December 7, 2021

Ang mga taga-New Jersey na nakaligtas na may mga bahay na nasira ng baha dulot ng labi ng Bagyong Ida at sila ay walang seguro o may kakulangan sa seguro, ay maaaring kwalipikado para makatanggap ng tulong mula sa FEMA para ibalik ang kanilang bahay sa isang ligtas, malinis, at maasahang kundisyon.

Maaaring Makakuha ng FEMA Aid

 • Ang tulong ng FEMA ay hindi katulad ng sa seguro at hindi nito kayang magbigay ng buong tulong sa nakaligtas. Ang pampederal na tulong mula sa FEMA ay maaari lamang magbigay ng pangunahing pangangailangan para matitirahan muli ang isang bahay—kabilang dito ang mga inidoro, bubong, mahalagang utility (hal. kuryente at tubig), bintana, at pinto. Halimbawa ng mga bagay na hindi kasama ay ang mga hindi mahalagang aparador at bakod.
 • Ang pagkasira sa bahay ay dapat naging dulot ng sakuna. Kakailanganin ang isang inspeksyon sa bahay upang maikalkula at maiberipika ang pagkawala. Maibibigay ang tulong sa pagpapaayos ng bahay base sa uri ng tahanan at sa mga sagot ng aplikante sa panahon ng inspeksyon upang matiyak ang antas ng natanggap na pagkasira.
 • Ang mga ligtas, malinis, at maaasahang bahay ay kayang patunayan ang mga sumusunod na kundisyon:
  • Matibay ang exterior (panlabas), kabilang ang mga pinto, bubong, at bintana.
  • Gumagana nang maayos ang kuryente, gas, pang-init, tubo pang-tubig, at imburnal.
  • Matibay ang matitirahang lugar ng interior (panloob), kabilang ang kisame at mga palapag.
  • May kakayahan ang bahay na magamit ayon sa sinadyang layunin.
  • May ligtas na daanan papunta sa at paalis ng bahay.
 • Ang pagkalkula ng FEMA sa pagbeberipika ng pagkawala ay iba-iba dahil iba-iba rin ang sitwasyon ng bawat aplikante. Ang mga panggastos sa pagpapaayos na hihigit sa mga kundisyon para maging ligtas, malinis, at maaasahan ang isang bahay ay hindi na karapatdapat at maibibigay.

Halimbawa

 • Kasangkapan: Makakatulong ang FEMA sa pagpalit o pagpapaayos ng mga nasirang refrigerator at kalan na dulot ng kalamidad. Hindi ikukunsidera ang mga hindi mahahalagang mga bagay tulad ng dishwasher at gamit pang-libangan sa bahay.
 • Pagkasira sa kisame at bubong: Makakabigay ang FEMA ng tulong pinansyal sa pagpapaayos ng mga dinulot ng kalamidad na tulo sa bubong na sumisira sa mga kisame at nagbibigay panganib sa mga dekuryenteng kasangkapan tulad ng ilaw sa kisame. Ang ginawang paggastos sa pagpapaayos ng mga maliit na  mantsa mula sa tulo sa bubong ay hindi na sasagutin.
 • Palapag: Makakabigay ang FEMA ng tulong pinansyal sa pagpapaayos ng mga basement ng tinitirahang bahagi ng bahay na nasira dulot ng sakuna.Bintana: Makakabigay ang FEMA ng tulong pinansyal sa pagpapaayos ng mga nasirang bintanang dulot ng sakuna, ngunit hindi kasama ang mga blind at kurtina  .

Pagtiyak kung Matitirahan o Hindi

 • Ang FEMA ay gumagamit ng sari-saring upang sa pagbeberika kung matitirahan ang bahay o hindi, kabilang na ang mga inspeksyon sa lugar at remote. Ang pinakakaraniwang uri ng pagbeberika ay ang on-site (sa mismong lugar) na inspeksyon.
 • Ang FEMA ay nagbibigay ng mga ispesipikong patnubay na dapat sundin ng mga inspektor habang tinatantiya kung matitirahan ang isang bahay. Tinatala ng mga inspektor ng FEMA ang nasirang pagkasira, kasama ang impormasyong ibinigay ng aplikante, ngunit hindi sila nagtitiyak kung kwalipikado para sa tulong pangsakuna ang aplikante.
 • Bibisita ang isang inspektor ng FEMA sa bahay upang matantiya ang pagkasira dulot na sakuna sa tahanan at pampersonal na pag-aari ng aplikante—tulad ng furniture, appliances, sasakyan at mahalagang kagamitan para sa pang-araw-araw na pangangailangan.
 • Maaaring kumuha ang inspektor ng FEMA ng litrato ng pagkasira upang maitala ang mga pagkasirang dulot ng kalamidad na nagbibigay dahilan na hindi na matitirahan, hindi na ligtas, at hindi mapupuntahan ang tahanan ng isang aplikante. Ngunit ang mga inspektor ng FEMA ay hindi mismong magsisiyasat ng mga lugar na pwedeng magbigay ng panganib sa kanila. Dahil sa COVID, hindi na pumapasok ang inspektor ng FEMA sa loob ng bahay. Sa labas lang sila nagsisiyasat.
 • Para sa mga may-ari ng bahay, ang magtutukoy kung matitirahan ang isang bahay ay magbabase sa lahat ng naitalang pagkasirang dulot ng sakuna.
 • Para sa mga umuupa, ang magtutukoy kung matitirahan ang isang bahay ay magbabase sa  disaster-caused pagkasirang dulot ng sakuna na hindi pa napapaayos sa panahon ng inspeksyon. Walang responsibilidad ang mga umuupa sa pagpapaayos ng nasirang tirahan, kaya, kung may nagawa nang pagpapaayos o kasalukuyang pinapaayos, Itatala ng inspektro ang karamdaman sa panahon ng inspeksyon.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa fema.gov/disaster/4614. Sundan ang FEMA Region 2 Twitter account sa twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Huling na-update noong