Mag-ingat sa Pandaraya at Scam

Release Date:
August 30, 2023

Dapat malaman ng mga nakaligtas sa kalamidad na maaaring subukan ng mga manloloko at kriminal na kumuha ng pera o magnakaw ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng pandaraya o pagnanakaw ng pagkakakilanlan pagkatapos ng sakuna. Sa ilang mga kaso, sinusubukan ng mga magnanakaw na mag-apply para sa tulong ng FEMA gamit ang mga pangalan, address at numero ng Social Security na ninakaw nila mula sa mga nakaligtas. 

Mga nakaligtas, Mag-ingat! 

 • Ang mga pederal at lokal na manggagawa sa kalamidad ay hindi nanghihingi o tumatanggap ng pera. Huwag maniwala sa sinumang nangangako ng tulong sa kalamidad bilang kapalit ng bayad.  
 • Ang mga kinatawan ng U.S. Small Business Administration ay hindi kailanman naniningil sa mga aplikante para sa tulong sa kalamidad, inspeksyon o tulong sa pagsagot sa mga aplikasyon. 
 • Huwag ibunyag ang personal na impormasyon sa mga indibidwal na nagsasabing sila ay FEMA o mga pederal na empleyado sa pamamagitan ng mga hindi hinihinging tawag o email. Hindi makikipag-ugnayan sa iyo ang FEMA maliban kung tinawagan mo muna ang FEMA o nag-apply para sa tulong. 
 • Kung hindi ka nag-apply para sa tulong ngunit nakatanggap ng liham mula sa FEMA, tawagan ang Helpline ng FEMA sa 800-621-3362. Magsusumite ang mga espesyalista ng kahilingan upang ihinto ang anumang karagdagang pagproseso ng aplikasyong iyon.  
 • Kung gusto mong mag-appy para sa tulong ng FEMA pagkatapos ihinto ang isang aplikasyon na mapanlinlang na ginawa sa iyong pangalan, tutulungan ka ng mga espesyalista sa Helpline sa paglikha ng bagong aplikasyon. 
 • Kapag tumawag ka sa Helpline, ibibigay ng mga kinatawan ng FEMA ang kanilang pangalan at numero ng ID. 
 • Ang mga espesyalista sa FEMA ay hihingi din ng dokumentasyon upang i-verify ang iyong pagkakakilanlan kapag nag-apply ka para sa tulong o humiling ng mga update tungkol sa iyong aplikasyon. Maaaring kasama sa dokumentasyong iyon ang buo o huling apat na numero ng iyong Social Security Number.  
 • Kakailanganin mong magbigay ng impormasyon sa bangko kapag nag-a-apply para sa tulong. 
 • Ang mga scam artist ay maaaring magpanggap bilang mga opisyal ng gobyerno, mga manggagawa sa tulong o mga empleyado ng kompanya ng insurance. 
 • Hilingin na makita ang mga badge ng ID. Lahat ng mga kinatawan ng FEMA ay may dalang identification badge na may litrato. Ang FEMA shirt o jacket ay hindi patunay ng pagkakakilanlan. 

Mga Inspeksyon sa Ari-arian  

 • Kung ang isang inspektor ng FEMA ay bumisita sa iyong tahanan at hindi ka nagsumite ng aplikasyon sa FEMA, maaaring ginamit ang iyong impormasyon nang hindi mo nalalaman upang lumikha ng aplikasyon ng FEMA. Kung gayon, ipaalam sa inspektor na hindi ka nag-apply para sa tulong ng FEMA upang makapagsumite siya ng kahilingan na ihinto ang karagdagang pagproseso ng aplikasyon. 
 • Maghinala sa mga hindi inaasahang tawag sa telepono o pagbisita sa iyong tahanan mula sa mga taong nagsasabing sila ay mga inspektor ng pabahay ng FEMA o nagsasabing nagtatrabaho sila para sa FEMA. Ang mga kinatawan ng FEMA ay magkakaroon ng nakalamina na badge at ang iyong siyam na digit na numero ng pagpaparehistro ng FEMA. 
 • Ang mga inspektor ng pabahay ay hindi kailanman maniningil ng bayad upang suriin ang iyong ari-arian. 
 • Maging alerto kung may humihingi ng iyong numero ng pagpaparehistro. Hindi kailanman hihilingin ng mga inspektor ng FEMA ang impormasyong ito. Nasa records na nila ito. 
 • Huwag ibigay ang iyong impormasyon sa bangko sa isang taong nagsasabing siya ay isang FEMA housing inspector. Ang mga inspektor ng FEMA ay hindi kailanman pinahihintulutan na kolektahin ang iyong personal na impormasyon sa pananalapi. 
 • Hindi ka tatawagan ng mga opisyal ng tulong sa kalamidad ng gobyerno para hingin ang impormasyon ng iyong account sa pananalapi. Kung nagdududa ka na ang isang kinatawan ng FEMA ay lehitimo, ibaba ang tawag at tawagan ang Helpline ng FEMA sa 800-621-3362 upang iulat ang insidente. 

Mga Kontratista ng Building   

 • Ang FEMA ay hindi kumukuha o nag-eendorso ng mga partikular na kontratista para mag-ayos ng mga bahay o magrekomenda ng mga pagkukumpuni. Ang tanging trabaho ng FEMA housing inspector ay i-verify ang pinsala. 
 • Palaging umupa ng isang marangal na inhinyero, arkitekto o opisyal ng gusali upang siyasatin ang iyong tahanan. Ang isang hindi etikal na kontratista ay maaaring lumikha ng pinsala para lamang makakuha ng trabaho. 
 • Kapag may pagdududa, iulat ang anumang kahina-hinalang pag-uugali sa iyong lokal na awtoridad. 

Mga Pakiusap para sa mga Donasyon Pagkatapos ng Sakuna 

 • Maaaring subukan ng mga hindi tapat na tao na humingi ng tulong para sa mga nakaligtas sa sakuna sa pamamagitan ng telepono, email, sulat o harapan. 
 • I-verify ang mga lehitimong panghihingi: 
 • Itanong ang pangalan, address, numero ng telepono at website ng kawanggawa. Pagkatapos ay tawagan ang kawanggawa upang kumpirmahin na ang taong humihingi ng pondo ay isang empleyado o boluntaryo. 
 • Huwag magbayad gamit ang cash o digital currency. 
 • Humiling ng resibo na may pangalan, address ng kalye, numero ng telepono at web address ng kawanggawa, kung naaangkop. 

I-ulat ang Mga Scam, Panloloko at Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan 

 • Kung naniniwala kang ikaw o ang isang mahal sa buhay ay naging biktima ng isang scam o pagnanakaw ng pagkakakilanlan, iulat ito kaagad sa Maui Police Department sa 808-244-6400. Ang mga mamimili ay maaari ding maghain ng reklamo sa pandaraya sa hotline ng Kagawaran ng Komersyo at Consumer Affairs ng Hawaii sa 808-587-4272 (Pagpipilian 7). 
 • Kung pinaghihinalaan mo ang anumang uri ng pandaraya na nauugnay sa tulong sa kalamidad o mayroon kang kaalaman sa pandaraya, pag-aaksaya o pang-aabuso, iulat ito sa FEMA Fraud Investigations and Inspections Division sa FEMA-OCSO-Tipline@fema.dhs.gov o tumawag sa 866-223- 0814
 • Maaari ka ring mag-ulat ng panloloko sa http://www.oig.dhs.gov/, Department of Homeland Security’s Office of the Inspector Generalo tumawag sa Hotline ng Panloloko ng Department of Justice sa 866-720-5721
 • Manatiling may kaalaman sa mga karaniwang scam sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Federal Trade Commission sa Avoiding and Reporting Scams
 • Kung pinaghihinalaan mo ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan, bisitahin ang Consumer.ftc.gov/features/identity-theft

Para sa pinakabagong impormasyon sa mga pagsisikap sa pagbawi mula sa wildfire ng Maui, bisitahin ang mauicounty.gov and fema.gov/disaster/4724. Sundin ang FEMA sa social media: @FEMARegion9 and facebook.com/fema

Tags:
Huling na-update noong