alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Alabama Severe Storms, Tornadoes, Straight-line Winds, and Flooding

DR-4176-AL
Alabama

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 28, 2014 - Tháng 5 5, 2014

Ngày Công bố: Tháng 5 2, 2014


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4176-DR


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $17,865,286.80
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $4,646,319.59
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $22,511,606.39
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 7391
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $12,987,334.91
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $20,900,600.01
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $34,435,052.67