alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Rhode Island Tropical Storm Irene

DR-4027-RI
Rhode Island

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Aug 27, 2011 - Aug 29, 2011

Ngày Công bố: Sep 3, 2011


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • Rhode Island, FEMA-4027-DR (PDF 21KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $7,853,681.42
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $431,751.06
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $8,341,293.11