Main Content

Pennsylvania Hurricane Irene (EM-3339)

Thời kỳ xảy ra: August 26, 2011 - September 14, 2011
Emergency Declaration Tuyên bố trên August 29, 2011

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

Nếu và khi sự trợ giúp của công chúng bắt buộc phải có thông tin về đô la cho thiên tai này thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2011-11-16 05:00

Follow us on Twitter: @FEMARegion3

You can also receive free updates via text message on any cell phone. Simply send a text message to "40404" with "Follow @femaregion3". Regular text message and data rates apply.

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2011-11-16 05:00