Manatiling Makipag-ugnayan sa FEMA

Release Date:
April 4, 2024

Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong sa sakuna ikaw ay dapat  manatiling makipag-ugnayan sa FEMA upang i-update ang mga detalye ng aplikayon na may mga pagbabago o nawawalang impormasyon. Pagkatapos ng kalamidad, maaaring ikaw ay lumipat, o may natuklasan na karagdagang pinsala. Mahalagang pinapanatiling alam ng FEMA tungkol  sa anumang mga pagbabago sa iyong sitwasyon. Ang mga nawawala o di-napapanahong materyales ay maaaring makaantala sa  pagkuha ng tulong.

Mga impormasyon na maaaring kailangang i-update ay maaring kasama ang:

 • Ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pabahay, numero ng telepono, o mailing address.
 • Pagdaragdag o pag-aalis ng  pangalan ng isang taong itinalaga upang magsalita para sa iyo.
 • Pagdaragdag o pagbabago ng mga pangalan ng mga miyembro ng sambahayan at bilang ng mga taong naninirahan sa bahay.
 • Mga pagbabago sa iyong aplikasyon para sa tul ong ng FEMA.
 • Pagwawasto o pagpapatunay ng pinsala sa bahay at ari-arian.
 • Pag-update ng iyong preperensya sa pagbabayad.

Ang pinakamadaling paraan upang magbigay ng nawawala o bagong impormasyon ay ang paggawa ng isang account sa DisasterAssistance.gov. Maaari mo ring i-download ang FEMA Mobile App sa iyong telepono at subaybayan ang impormasyon doon.

Kung wala kang access sa  Internet o kailangan ng mga  serbisyo na wala sa website ng  FEMA, tumawag  sa Helpline sa 800-621-3362. Ang kawaning Multilingual ng FEMA ay maarign tanggapin ang  iyong tawag mula 7 ng umaga hanggang 10 ng gabi PT, araw-araw. Maaari ka ring makakuha ng tulong nang personal sa Mountain View Community Center at Spring Valley Library Disaster Recovery Center. Ang mga address at oras ng bukas  ay nakalista sa ibaba.

Kapag nakikipag- ugnayan  sa FEMA siguraduhing tukuyin ang siyam na digit na numero ng aplikasyon na ibinigay sa iyo noong nag-apply ka. Ang numerong ito ay kasama sa lahat ng sulat na  ipinadalang sulat sa iyo ng FEMA - napakahalaga na gamitin ang numerong ito.

Mayroon pang oras upang mag-apply

Ang mga residente ng San Diego County na nagdusa ng pinsala noong Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha na hindi pa nag-aapply para sa tulong sa  FEMA ay dapat gawin ito hanggang sa deadline ng Abril 19, 2024. Maraming mga paraan ng pag-aapply:

 • Pumuntaonline sa DisasterAssistance.gov,
 • Gamitin ang FEMA mobile app
 • Tumawag sa 800-621-3362 mula 7 n.u hanggang 10 n.g. PT araw-araw. Kung gumagamit ka ng isang serbisyo ng relay tulad ng Video Relay Service (VRS), serbisyo sa telepono na subtitle o iba pa, ibigay sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyong iyon. Para sa isang naa-access na video kung paano mag-apply para sa tulong pumunta sa, Three Ways to Apply for FEMA Disaster Assistance - YouTube.
  • May mga magagamit na mga multilingual operator kapag nagpaparehistro para sa tulong sa pamamagitan ng telepono. Kung gumagamit ka ng isang relay service, tulad ng video relay (VRS), capished telephone o iba pang serbisyo, ibigay sa FEMA ang numero para sa serbis yong iyon. 
  • Ang mga nakaligtas sa sakuna na bingi, nawalan ng pandinig, o may kapansanan sa pagsasalita at gumagamit ng Text Telephone (TTY) ay maaaring tumawag sa 800-462-7585. Ang mga nakaligtas sa sakuna na gumagamit ng 711 o VRS (Video Relay Service), ay maaaring tumawag sa 800- 621-3362. Iyong mga gumagamit ng isang relay service tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat i-update ang FEMA gamit ang kanilang partikular na numero na itinalaga sa serbisyong iyon. 
 • Bisitahin ang Disaster Recovery Center. Sa isang DRC, makakakuha ka ng tulong sa pag-apply para sa pederal na tulong at mga pautang sa tulong sa sakuna ng SBA, ang pag-update ng mga aplikasyon at makaalam tungkol sa iba pang magagamit na mapagkukunan kabilang ang mula sa estado at county. Ang pag-tsek sa katayuang imigrasyon ay hindi magagawa sa DRC.

Ang parehong mga sentro ay bukas mula 10 n.u hanggang 7 n.g. PT, Martes - Sabado.

Mountain View Community Center

641 South Boundary Street

San Diego, CA 92113

 

Spring Valley Library

836 Kempton Street

Spring Valley, CA 91977

Tulong ng Small Business Administration

Maaaring mag-apply ang mga aplikante online at makatanggap ng karagdagang impormasyon sa tulong sa sakuna sa SBA.gov/Disaster. Maaari ring tumawag ang mga aplikante sa Customer Service Center ng SBA sa (800) 659-2955 o mag-email sa disastercustomerservice@sba.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong sa sakuna ng SBA. Para sa mga taong bingi, hirap sa pandinig, o may kapansanan sa pagsasalita, mangyaring mag-dial ng 7-1-1 upang ma-access ang mga telecommunications relay service..

Para sa pinakabagong impormasyon ng FEMA sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ang misyon ng FEMA ay ang pagtulong sa mga tao bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Ang lahat ng tulong sa sakuna ng FEMA ay ibibigay nang walang diskriminasyon sa batayan ng lahi, kulay, kasarian (kabilang ang sekswal na panliligalig), oryentasyong sekswal, relihiyon, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, limitadong kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya.

Ang mga Sentro ng Pagbawi ng Disaster ay mga protektadong lugar na itinalaga upang magbigay ng emerhensiya na tugon at tulong Ang US Immigration and Customs Enforcement at US Customs and Border Protection ay hindi nagsasagawa ng mga operasyon ng pagpapatupad sa o malapit sa mga lokasyon na ito, maliban sa limitadong pangyayari tulad ng agarang panganib ng kamatayan, karahasan, o pisikal na pinsala. Bukod pa rito, hindi aktibong ibabahagi ng FEMA ang personal na impormasyon ng mga nakaligtas sa baha sa mga ahensya ng imigrasyon o pagpapatupad ng batas.

Kung naniniwala kang nilabag ang iyong mga karapatang sibil, maaari kang tumawag sa linya ng Civil Rights Resource sa 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ang mga gumagamit ng isang relay service tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat i-update ang FEMA gamit ang kanilang partikular na numero na itinalaga sa serbisyong iyon. Magagamit ang mga multiplayer operator (pindutin ang 2 para sa Espanyol).

Tags:
Huling na-update noong