Fetu’utaki Ma’u Pe Mo e FEMA

Release Date:
April 4, 2024

‘I he ‘osi ho fakafonu ‘a e tohi kole tokoni pea ‘oku tonu ke ke fetu’utaki ma’u pe mo e FEMA ke fai ha fakamatala fakamuimui mo fakaikiiki ki ha toe liliu pe ko ha fakamatala na’e ‘ikai ma’u. ‘I he ‘osi ‘a e fakatamaki, mahalo pe na’a ke hiki, pe ko ha ‘ilo ki ha toe maumau. ‘Oku mahu’inga ke ‘ilo’i he FEMA ha ngaahi liliu ki he me’a ‘oku hoko kiate koe. Ko ha ngaahi fakamatala mole pe motu’a ‘e malava ai ke toloi ‘a e tokoni.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui, ‘e lava ke kau ai:

 • Ko e tu’unga ho nofo’anga lolotonga, fika telefoni, pe ko ha tu’asila ‘imeili.
 • Ko e tanaki pe to’o ha hingoa ‘o ha taha na’e tukupau ke ne fakafofonga’i koe.
 • Tanaki pe to’o ha hingoa ‘o ha memipa mei he nofo’anga mo e mo e tokolahi ‘o e kakai ‘oku nofo he ‘api.
 • Ko ha liliu ki ho tohi kole tokoni ‘a e FEMA.
 • Fakatonutonu pe fakapapau’i ‘a e ‘api mo ha koloa maumau.
 • Fakamatala ki he founga ‘e totongi’i ai koe.

Ko e founga faingofua taha ke ma’u ai ha fakamatala ‘oku mole pe ko ha fakamatala fo’ou ko hono fa’u ha ‘akauni he  DisasterAssistance.gov. Te ke lava ‘o ma’u (download) ia he FEMA Mobile App ki ho telefoni pea muimui’i ‘a e fakamatala mei ai.

‘O kapau ‘oku ‘ikai ha faingamalie ki he ‘Initaneti pe fiema’u ha tokoni ‘oku ‘ikai ‘asi he uepisaiti ‘a e FEMA, telefoni ki he tokoni Tokonilaine he 800-621-3362. ‘E malava he kau ngaue ‘a e FEMA ‘oku nau lea kehekehe ‘o tali ho telefoni mei he 7 a.m ki he 10 p.m. PT faka’aho. Te ke toe lava ‘o ma’u ha taha ke mo femaata’aki he Senitaa Komiuniti Mountain View mo e Senitaa Fakalelei’i Fakatamaki Laipeli Spring Valley. Tu’asila mo e ngaahi houa ngaue ‘oku lisi atu ‘i lalo. 

‘I he taimi ‘oku ke fetu’utaki ai ki he FEMA fakapapau’i ‘oku ke talange ‘a e fo’i fika-‘e-hiva ‘o e tohi kole ‘a ia na’e ‘oatu he taimi na’a ke fakahu mai ai. Ko e fika ko ‘eni ‘oku kau ia he ngaahi founga fetu’utaki ‘a e FEMA – ‘oku mahu’inga ‘aupito ke ke faka’aonga’i ‘a e fika ko ‘eni.

‘Oku kei taimi pe ke fai ha tohi kole

Ko kinautolu he Vahenga San Diego na’e uesia mei ha maumau ‘i Sanuali 21-23, 2024, ko e tupu mei he matangi malohi mo e tafea pea kuo te’eki ke fakafonu ha tohi kole tokoni ki he FEMA ‘oku tonu ke nau fakahoko ia ko e ‘aho faka’osi ko, ‘Epeleli 19, 2024. ‘Oku lahi ‘a e ngaahi founga te ke lava ‘o fakafonu ‘a e tohi kole:

 • ‘Alu ki he ‘initaneti he DisasterAssistance.gov,
 • Faka’aonga’i ‘a e FEMA mobile app
 • Telefoni 800-621-3362 mei he 7 a.m. ki he 10 p.m. PT faka’aho.‘O kapau ‘oku ke faka’aonga’i ha sevesi fakafou, ‘o hange ko e fakafou vitio (Video Relay Service (VRS)), telefoni kiate kinautolu ‘oku tuli pe ko ha toe kautaha kehe, ‘oange ‘a e fika sevesi ko ia ki he FEMA. Ke mamata ki ha vitio ‘o kau ki he founga fakafonu ha tohi kole ‘a’ahi.  Three Ways to Apply for FEMA Disaster Assistance - YouTube.
  • ‘Oku tokolahi ‘a e kau ngaue fakatonu lea he taimi te ke lesisita ki ha tokoni he telefoni. ‘O kapau ‘oku ke faka’aonga’i ha sevesi fakafou, ‘o hange ko e fakafou vitio (Video Relay Service (VRS)), telefoni kiate kinautolu ‘oku tuli pe ko ha toe kautaha kehe, ‘oange ‘a e fika sevesi ko ia ki he FEMA.
  • Kiate kinautolu ‘oku tuli, palopalema mo e fanongo, pe ko ha tisapiliti mo e pu’aki lea mo e faka’aonga’i ha Telefoni Text (TTY) ‘e lava ke telefoni ki he 800-462-7585. Ko kinautolu ‘oku nau faka’aonga’i ‘a e 711 pe ko e VRS (Sevesi Fakafou Vitio), ‘e lava ke nau telefoni ki he 800-621-3362. Kiate kinautolu ‘oku nau faka’aonga’i ha sevesi fakafou ‘o hange ko ha videophone, InnoCaption pe CapTel ‘oku tonu ke ‘oange ‘a e fakamatala ki he FEMA mo ha fika pau kuo ‘oatu ki he sevesi ko ia.
 • ‘A’ahi ki he Senitaa Tokoni Fakatamaki (Disaster Recovery Center). He DRC, te ke lava ‘o ma’u ha tokoni ki hono fakafonu ki he fakatamaki ‘a e fetulolo mo e tokoni fakatamaki SBA, fakalele’i fakamatala ki he tohi kole pea ‘ako ki ha toe ngaahi faingamalie ma’u’anga tokoni mei he siteiti mo e vahenga. ‘Oku ‘ikai lava ke vakai’i ‘a e tu’unga ‘imikuleisini ia he DRCs. Ko e feitu’u ‘oku ‘asi atu ‘i lalo:

  Ko e houa ngaue ‘o e ongo senitaa 10 a.m. ki he 7 p.m. PT, Tusite - Tokonaki.

  Mountain View Community Center

  641 South Boundary Street

  San Diego, CA 92113

   

  Spring Valley Library

  836 Kempton Street 

  Spring Valley, CA 91977

Tokoni ‘Ofisi Pule Pisinisi Iiki

Te ke lava ‘o fai ha tohi kole he ‘initaneti pea toe ma’u mo ha fakamatala tokoni fakatamaki he sba.gov/disaster. ‘E lava ‘o telefoni ki he Senitaa Sevesi Kasitoma SBA he 800-659-2955, pe ‘imeili disastercustomerservice@sba.gov ke toe ma’u ha fakamatala ki he tokoni fakatamaki SBA. ‘O kapau ‘oku ke tuli, palopalema ho fanongo, pe ko ha tisapiliti he lea, kataki ‘o telefoni ki he 7-1-1 ke ma’u ‘a e faingamalie ‘o ha sevesi fakafou fetu’utaki.

Ke ma’u ‘a e fakamatala fakamuimui ki he FEMA ‘i Sanuali 21-23, 2024, Vahenga San Diego matangi malohi mo e tafea, ‘a’ahi ki he www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ko e misiona ‘a e FEMA ke tokoni ki he kakai kimu’a, lolotonga mo e ‘osi ‘a e fakatamaki.

Ko e ngaahi tokoni fakatamaki katoa ‘a e FEMA ‘e fakahoko atu ia ‘o ‘ikai ha laulanu ki ha matakali, lanu, fa’unga tangata (kau ai mo e fakahoha’asi fakasekisuale), tu’unga fakasekisuale, lotu, fonua ‘o e tupu’anga, ta’u, tisapiliti, ‘ikai poto he lea Fakapalangi, pe ko ha tu’unga faka’ekanomika.

Ko e Senitaa Fakalelei’i Fakatamaki ‘oku malu’i ‘a e ngaahi ‘elia ‘oku fakahoko ai ‘a e tokoni fakatamaki mo e tokoni ‘ofa ki he kau mo’ui. Ko e U.S. ‘Imikuleisini mo e Malu’i Kasitomu mo e U.S. Kasitomu mo e Malu’i Kau’aa Fonua ‘oku ‘ikai ke nau fakahoko ha ngaue he feitu’u ko ‘eni pe ofi ki ai, tukukehe ha ngaahi me’a kuo fakangatangata ‘o hange ko ha tu’atamaki ki ha mo’ui ‘e mole, houtamaki, pe ko ha lavea fakaesino. Toe tanaki atu, ‘E ‘ikai fakahoko he FEMA ha vahevahe mo e ‘imikuleisini pe ko e potungaue polisi ha ngaahi fakamatala fakafo’ituitui ‘o kau kiate kinautolu ne hoko ki ai ‘a e tafea.

‘O kapau ‘oku ke tui na’e maumau’i ho ngaahi totonu fakasivile, te ke lava ‘o telefoni ki he Ma’u’anga Totonu Sivile he 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ko kinautolu ‘oku nau faka’aonga’i ‘a e ngaue fakafou ‘o hange ko ha vitio telefoni, InnoCaption pe CapTel ‘oku tonu ke ‘ilo he FEMA ‘e nau fika totonu ki he sevesi ko ia. ‘Oku faingamalie ‘a e kau fakatonulea he lea kehekehe (lomi’i 2 ki he Sipenisi)

Tags:
Last updated