Main Content

Virginia Earthquake (DR-4042)

Thời kỳ xảy ra: August 23, 2011 - October 25, 2011
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên November 04, 2011

Các ứng dụng hỗ trợ cá nhân
Approved: 6,417

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $16,622,610.89

Tổng Tài trợ Hỗ trợ Công cộng
Dollars Obligated: $43,550,470.91

Các quận được chỉ định (Hỗ trợ cá nhân):

Albemarle, Culpeper, Fluvanna, Fredericksburg, Goochland, King George, Louisa, Orange, Spotsylvania

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

$16,622,610.89

Chương trình Tổng thể Cá nhân và Gia đình - Dollars Approved*

$16,562,454.52

Tổng Trợ Giúp Gia Cư - Dollars Approved*

$60,156.37

Tổng Trợ Giúp Cần Sự Giúp Đỡ Khác - Dollars Approved*

6,417

Tổng Trợ Giúp Cá Nhân - Applications Approved*

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$43,550,470.91

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$6,275,158.23

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

$36,377,833.10

Công việc vĩnh viễn (Danh mục C-G) - Dollars Obligated✝

* Đô la Mỹ được chấp thuận: Đô la trợ cấp được chấp thuận nhưng không nhất thiết phải giải ngân.
✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2012-02-16 05:00

Preliminary Damage Assessment

  • Virginia, FEMA-4042-DR (PDF 21KB)

Follow @FEMAregion3     Tweet

//-->

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2012-02-16 05:00