Té ke lava ʻo Kole ki he Tokoni ʻa e FEMA kapau ko ho ʻApí ko ha Vaka

Release Date Release Number
29
Release Date:
October 27, 2023

HONOLULU – Kapau ko ho nofoʻangá tefitó ko ha vaka pea naʻe maumau koeʻuhí ko e ngaahi vela vao ʻi he ʻAokosi 8 ʻi Mauí, ʻe lava ke tokoni atu ʻa e FEMA ke toe maʻu mai ʻa e niʻihi ʻo e ngaahi mole ko iá. 

ʻOku ʻi ai ha falukunga fakafeʻātungia mavahe ki he nofo ʻi ha vaká. Ko e Ngaahi ngofua ke nofo-ʻi-vaka mo e totongi tuʻanga, ngaahi totongi ʻo e taulangá mo e noʻoʻangá ʻa e niʻihi ʻo e ngaahi fakamole ʻoku makehe ki ha nofoʻanga tuʻumaʻu ʻi ha vaka. 

Ke maʻu ʻa e tokoni ʻa e FEMA ki ha fakatamakí, kuo pau ké ke teuteu ke ʻoatu ʻa e tuʻasila fisikale mo kakato ʻo e noʻoʻangá mo e silipa pe fika ʻo e noʻoʻangá kapau ʻoku ʻikai noʻo ʻa e vaká ʻi ha feituʻu tāutaha. Ko e ʻikai ke ʻoatu ha silipa pe fika noʻoʻangá ʻe ala hoko ai ʻa hono fakapipiki hoʻo kole ki he FEMA ki ha vaka pe ngaahi vaka kehe ʻi ha tuʻasila tatau. Pea ko e fehalaaki ko ia ‘e lava ke tupu ai ha ngaahi toloi ki hono ngaueʻi hoʻo kolé. 

ʻIkai ko ia pē, ʻe ʻikai lava ké ke ngāue ʻaki ha puha pōsiti ʻōfisi ʻi hoʻo tuʻasila tefitó, ka ʻe lava pē ʻo ngāueʻaki ʻi ho tuʻasila meilí.

ʻOku tapou atu kia kinautolu naʻe hao moʻui ʻi Mauí ke fakahoko ʻenau kole ki he tokoni ʻa e puleʻangá ki he fakatamakí ʻo ngata ki he Tuʻapulelulu, Nōvema. 9, ʻo kapau ko ho nofoʻanga tefitó ko ha vaka. Ko e ngaahi founga ʻeni ke fakahoko ʻaki hoʻo kolé: 

Ki he fakamatala fakamuimui taha fekauʻaki mo e ngaahi ngāue fakaakeake meí he vela vao ʻi Mauí, vakai ki he mauicounty.govmauirecovers.org mo e fema.gov/disaster/4724. Muimuiʻi ʻa e FEMA ʻi he mītia sōsialé: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema. Té ke lava foki ʻo maʻu ʻa e fakamatala tokoni ki he fakatamakí mo hiki tatau meí he ʻinitanetí ʻa e ngaahi tohi kolé ʻi he sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Last updated