alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Kansas Severe Winter Storm, Snowstorm, Straight-line Winds, and Flooding

DR-4319-KS
Kansas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 28, 2017 - Tháng 5 3, 2017

Ngày Công bố: Th6 16, 2017


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Asssessment Report

PDA Report; FEMA-4319-DR


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,381,183.67
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $37,648,574.02
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $40,146,035.69
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $4,984,857.98