U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Iowa Severe Storms, Tornadoes, and Flooding

DR-4135-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jun 21, 2013 - Jun 28, 2013

Ngày Công bố: Jul 31, 2013

world globe

Xem trang bằng


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4135-DR


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $505,303.32
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $3,784,495.01
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $4,551,830.57