Tandaan na Gamitin ang FEMA Funds nang Matalino

Release Date Release Number
005
Release Date:
March 21, 2024

San Diego, Calif. — Ang tulong sa sakuna ay inilaan upang matulungan ang mga residente na magbayad para sa mga pangangailangan na nawala dahil sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County. Ang mga aplikasyon ay sinusuri nang kaso-bawat-kaso at kung ang aplikasyon ng isang nakaligtas ay naaprubahan bilang karapat-dapat, maaari silang makatanggap ng pagbabayad. Darating ang isang sulat na nagpapaliwanag kung ano ang pagbabayad na gagamitin kasama ang pagbabayad.

Habang ang mga karapat-dapat na nakaligtas sa sakuna ay nagsisimulang tumanggap ng pondo para sa tulong sa renta, pag-aayos sa bahay, o iba pang mga kategorya ng tulong, walang buwis ang mga pondong pederal. Ipapaalam ng sulat ng abiso ng FEMA sa mga nakaligtas ang tungkol sa naaangkop na paggamit ng mga pondo sa tulong sa sakuna. Ang mga nakaligtas ay inaasahang gagamitin lamang ang mga pondo ng tulong para sa kanilang inilaan na layunin. Ang hindi paggawa nito ay maaaring makompromiso sa karapatan sa tulong sa hinaharap.

Magpapadala ang FEMA sa mga nakaligtas ng isang abiso na liham na nagpapaalam sa kanila tungkol sa mga uri ng tulong na karapat-dapat nilang matanggap, at ang halaga ng tulong na ibinibigay ng FEMA para sa bawat karapat-dapat na pangangailangan. Maaaring kabilang dito ang:

  • Pag-aayos upang gawing ligtas, malinis at angkop na tirahan ang isang bahay.
  • Tulong sa renta upang pansamantalang magbayad para sa isang tirahan.
  • Pagkumpuni o pagpapalit ng isang mahalagang sasakyan na nasira sa kalamidad.
  • Pangangalagang medikal para sa isang pinsala na dulot ng sakuna.
  • Pagpapalit ng damit, mga gamit sa trabaho at mga materyales sa edukasyon.
  • Mga gastos sa paglipat at pag-iimbak na may kaugnayan sa sakuna.
  • Palitan ang mga kagamitang medikal

Ipinagbabawal ng batas ng pederal ang FEMA mula sa pagdodoble ng tulong na magagamit mula sa iba pang mga mapagkukunan tulad ng seguro.

Kung hindi ginamit ang pera tulad ng inilarawan sa itaas, maaaring hilingin sa mga nakaligtas na bayaran ang FEMA at maaaring maging hindi karapat-dapat para sa karagdagang pederal na tulong na maaaring maging magagamit.

Ang mga pondo ng FEMA ay hindi dapat gamitin para sa paglalakbay, libangan, o anumang gastos na hindi nauugnay sa sakuna. Dapat panatilihin ng mga nakaligtas ang mga resibo sa loob ng tatlong taon upang ipakita kung paano nila ginugol ang mga grant ng FEMA at i-dokumento kung paano ginamit ang mga pondo.

Para sa pinakabagong impormasyon ng FEMA sa Enero 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ang misyon ng FEMA ay ang pagtulong sa mga tao bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

Ang lahat ng tulong sa sakuna ng FEMA ay ibibigay nang walang diskriminasyon sa batayan ng lahi, kulay, kasarian (kabilang ang sekswal na panliligalig), oryentasyong sekswal, relihiyon, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, limitadong kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya.

Kung naniniwala kang nilabag ang iyong mga karapatang sibil, maaari kang tumawag sa linya ng Civil Rights Resource sa 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ang mga gumagamit ng isang relay service tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel ay dapat i-update ang FEMA gamit ang kanilang partikular na numero na itinalaga sa serbisyong iyon. Magagamit ang mga multiplayer operator (pindutin ang 2 para sa Espanyol).

Tags:
Huling na-update noong