Sino ang maaaring mag-aplay para sa Tulong sa Pagpapalibing sa COVID-19?

Maaari kang maging kuwalipikado kung:

  • Ikaw ay isang mamamayan ng U.S., hindi-mamamayan na nagtamo ng nasyonalidad, isang kuwalipikadong banyaga na nagbayad ng mga gastos sa pagpapalibing pagkaraan ng Enero 20, 2020, at
  • Ang mga gastos sa pagpapalibing ay para sa isang tao na ang pagkamatay sa Estados Unidos, mga teritoryo nito o sa Distrito ng Columbia, ay maaaring naging dulot ng o malamang na sanhi ng COVID-19.
Huling na-update noong